Andre tilgodehavender

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af andre tilgodehavender.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender defineres som de kortfristede tilgodehavender, der ikke kan klassificeres under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og igangværende arbejder for fremmed regning.

Indregning af andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender følger de generelle indregningskriterier. 

Værdiansættelse af andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender følger de generelle værdiansættelseskriterier for tilgodehavender.

Under andre tilgodehavender indregnes følgende kategorier:

 • Tilgodehavender vedrørende skatter og afgifter
 • Lønfordeling og -afregning
 • Forudbetalte tilskud
 • Forudbetalt rejseforskud
 • Refusion af udgifter
 • Foretagne udlæg
 • Mellemregning vedrørende særlige ordninger
 • Deposita
 • SLS-konto til SE-nr-afstemning
 • Interimskonto
 • Interimskonto SLS/SP
 • Mellemregning mellem ikke-statsinstitutioner.

Tilgodehavender vedr. skatter og afgifter

Kontiene anvendes til pengekrav tilvejebragt ved opkrævning af skatter og afgifter.

Lønfordeling og -afregning

Kontiene anvendes til lønfordeling og lønafregning.

Posterne indregnes på tidspunktet for lønafregning.

Forudbetalte tilskud

Kontoen anvendes til forudbetalte a conto tilskud og andre forudbetalte tilskud, hvor tilskudskriteriernes opfyldelse endnu ikke er dokumenteret.

Tilskud indregnes på udbetalingstidspunktet.

Forudbetalt rejseforskud

Posten omfatter alle rejseforskud m.v.

Rejseforskud indregnes når beløbet er udbetalt.

Refusion af udgifter

Kontoen anvendes til postering af refusion af udgifter der er afholdt, men som skal refunderes af en ekstern part.

Refusion indregnes i balancen når refusionsbegæring er fremsendt og kravet på refusion er opfyldt.

Foretagne udlæg

Kontoen omfatter udbetalinger i form af udlæg for anden statsinstitution, samarbejdspartner, eller eget personale/virksomhed. Der kan fx være tale om for meget anvist løn (negative lønanvisninger), lønforskud m.v. Er der opstået tilgodehavender hos lønmodtagere som følge af afholdt ferie uden løn optages sådanne poster tillige her.

Har en medarbejder fået anvist for meget i løn har institutionen et krav der indregnes.

Lønforskud indregnes når udbetalingen er foretaget.

Mellemregning vedrørende særlige ordninger

Kontogruppen omfatter mellemregninger vedrørende:

 • Barselsfonden: kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold med fonden vedr. refusionsberettigede (netto)udgifter.
 • VEU-fonden: kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold med Videre- og Efteruddannelsesfonden (VEU-fonden) vedr. refusionsberettigede (netto)udgifter.
 • Puljejob: Kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold vedr. refusionsberettigede (netto)udgifter.
 • Fleksjob: Kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold mellem Økonomistyrelsen og institutioner, som anmoder om refusion af lønudgifter.
 • Jobdansk: Kontoen anvendes til registrering af mellemregningsforhold mellem Økonomistyrelsen og institutioner, som anmoder om refusion af lønudgifter.

Beløbene indregnes på udbetalingstidspunktet med undtagelse af refusioner, der indregnes når der er fremsendt refusionsbegæring til barselsfonden eller kommune i forbindelse med sygdom og orlovsydelse.

Deposita

Kontoen omfatter alle typer af deposita.
Ved udbetaling af depositum opstår et pengekrav, som institutionen får refunderet på et senere tidspunkt, fx ved et lejemål ophør.

Beløbet indregnes på balancen på udbetalingstidspunktet.

SLS-konto til SE-nr-afstemning

Kontoen er en lønafstemningskonto som anvendes til bogføring af lønomkostninger når indregningstidspunkt (optjeningstidspunktet) og udbetalingsmåned er forskellige

Beløbet indregnes på tidspunktet for optjening af løn.

Interimskonto

Kontoen benyttes til uanbringelige mellemregningsbeløb institutionerne imellem.

Beløb indregnes på udbetalingsdatoen. Kontoen bør være udlignet ved regnskabsårets afslutning.

Interimskonto SLS/SP

Kontoen anvendes til brug for kontering af morarenter, efterindtægter, renter vedr. boligindskudslån.

Beløb som er beregnet af SLS/SP-systemerne indregnes automatisk på denne konto i den pågældende institutions regnskab på udbetalingsdatoen.

Mellemregning mellem ikke-statsinstitutioner

Kontoen omfatter mellemregning mellem de enkelte ministerområder i staten og andre ikke-statsinstitutioner.

Beløbet indregnes på tidspunktet for registrering af omkostning/indtægt.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af andre tilgodehavender i statens kontoplan