Debitorer

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af debitorer.

Debitorer

Debitorer består af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, igangværende arbejder for fremmed regning, andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter.

Tilgodehavender omfatter pengeværdien af krav tilvejebragt ved salg, ved opkrævning af skatter og afgifter, ved forudbetaling af deposita og a conto tilskud, ved refusion af tidligere afholdte udgifter samt krav tilvejebragt ved udlæg for en "samhandelspartner”.

”Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser” omfatter tilgodehavender, hvor der er leveret varer eller tjenester inden periodeafslutningen, men debitor endnu ikke har indbetalt det skyldige beløb.

”Igangværende arbejder for fremmed regning” omfatter aftalebestemte projekter eller aktiviteter, som typisk strækker sig over en længere periode og ofte mere end ét regnskabsår. Igangværende arbejder for fremmed regning er et tilgodehavende, når indtægter fra afholdte omkostninger til aktiviteter eller projekter endnu ikke er indbetalt, og institutionen har erhvervet ret til disse på balancedagen.

Under ”Andre tilgodehavender” klassificeres fx refusion af omkostninger dvs. situationer, hvor institutionen kan forvente at modtage en refusion af afholdte udgifter, men hvor debitor endnu ikke har betalt.

”Periodeafgrænsningsposter” under omsætningsaktiver omfatter institutionens forudbetaling af omkostninger, der vedrører en senere periode, fx husleje og abonnementer. Det vil sige under ”Periodeafgrænsning, tilgodehavender” klassificeres omkostninger, der er betalt senest på balancedagen, men som vedrører de efterfølgende år.

Tab på debitorer

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen, at udlån og tilgodehavender skal nedskrives, når det ikke er sandsynligt at hele eller dele af fordringens bogførte beløb modtages (jf. § 26 stk. 2, pkt. 5).

Nedskrivningen foretages ved at indregne et forventet tab i regnskabet, når fordringer overdrages til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Det forventede tab beregnes på baggrund af oplysninger fra Skatteministeriet om de overdragne fordringers reelle værdi.

Når fordringer overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, overføres saldoen for tilgodehavendet til særskilt beholdningskonto på balancen. Herudover foretages der periodisk en nedskrivning af restancer, hvor det forventede tab registreres på både resultatopgørelsen og balancen.

For fordringer, der ikke er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, er der ikke noget krav om nedskrivning til forventet tab, med mindre at inddrivelsen vil være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger eller konstateret udelukket, f.eks. på baggrund af et konkursdekret.

Når der er konstateret et faktisk tab, og hvor der i forvejen er indregnet et forventet tab, tilbageføres det forventede tab, samtidig med at det faktiske tab registreres.

Den konkrete regnskabspraksis er beskrevet i vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån.

Interne statslige debitorer

For tilgodehavender vedrørende internt statsligt køb og salg mv. registreres tilgodehavendet på særskilt beholdningskonto.