Bevillingsregler

Der er på disse sider er gengivet selve disponeringsreglerne i Budgetvejledningen 2021.

Budgetvejledningen indeholder de generelle regler for statsadministrationens disponering over de bevillinger, der er givet på de årlige bevillingslove mv.

Herudover indeholder budgetvejledningen regler og retningslinjer for disponering i tilfælde, hvor den pågældende disposition ikke har hjemmel på de givne bevillingslove, herunder særligt retningslinjer for udformningen af bevillingsansøgninger til Finansudvalget – de såkaldte aktstykker.

Den foreliggende budgetvejledning afløser Budgetvejledning 2016. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er en generel opdatering af bestemmelserne i den gældende budgetvejledning samt ændringer som følge af Cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2016 af 18. marts 2019.

Reglerne i Budgetvejledning 2021 trådte i kraft 27. april 2021.

Det bemærkes, at dette indebærer, at beløbsgrænser for forelæggelse af investeringer mv. for Folketingets Finansudvalg forhøjes pr. 27. april 2021. De ændrede beløbsgrænser gælder også for igangværende projekter.

Punkt 2.4.9 Tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner mv. havde dog først virkning fra finansåret 2022.