Revision

Statsregnskabet danner grundlag for Folketingets efterfølgende kontrol med administrationens anvendelse af bevillingerne.

Revisionen af statsregnskabet udføres af statsrevisorerne, der er valgt af Folketinget, samt Rigsrevisionen.

Der er 6 statsrevisorer og 6 suppleanter for disse. Statsrevisorerne er politisk udpeget for en fireårig periode og er for de flestes vedkommende nuværende eller forhenværende folketingsmedlemmer.

Rigsrevisionens rapporterer til statsrevisorerne og har til opgave at føre tilsyn med:

  • om givne bevillinger overholdes
  • om bevillingerne anvendes efter formålet og
  • om midlerne anvendes effektivt og fornuftigt (skyldige økonomiske hensyn).

Til brug for behandlingen af statsregnskabet indkalder Rigsrevisionen hvert år i marts måned regnskabsmæssige forklaringer, som er redegørelser for mer- eller mindreforbrug i forhold til de på bevillingslovene optagne bevillinger (bevillingskontrollen) samt andre væsentlige afvigelser. Desuden kan Rigsrevisionen igangsætte større undersøgelser af ministeriernes administration. Undersøgelserne afsluttes med en beretning til statsrevisorerne.

Med udgangspunkt i de regnskabsmæssige forklaringer samt de undersøgelser, som Rigsrevisionen har gennemført i årets løb, udarbejder Rigsrevisionen en beretning om revisionen af statsregnskabet for det pågældende år. Rigsrevisionens beretninger forsynes med en bemærkning fra Statsrevisorerne, hvorefter ministerierne anmodes om en redegørelse for, hvilke foranstaltninger beretningen og Statsrevisorernes bemærkning har givet anledning til. På grundlag af Rigsrevisionens beretning om revisionen af statsregnskabet og øvrige beretninger samt de modtagne redegørelser fra ministrene afgiver statsrevisorerne betænkning over statsregnskabet og indstilling til Folketingets beslutning vedrørende regnskabet.