Private revisorer

Private revisorer spiller primært en rolle i forbindelse med revision af tilskudsregnskaber.

Det er oftest institutionens revisor, som også reviderer regnskabet i forbindelse med de tilskud, som institutionen modtager.

Regelgrundlag

Revisionen af tilskudsregnskaber mv. der er omfattet af rigsrevisorlovens § 4, udføres af institutionens revisor efter en revisionsinstruks, der udstedes som bekendtgørelse i henhold til lov af vedkommende minister eller styrelse på grundlag af en modelinstruks. 

Den overvejende del af statens tilskud mv. ydes med hjemmel i lov. Det vil derfor ofte fremgå af en bestemmelse i tilskudsloven, hvem der udfører revisionen, og at ministeren (eller en styrelse) fastsætter nærmere regler (revisionsinstruksen).

Revisionen kan udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

For at undgå dobbeltarbejde ved at både Rigsrevisionen og institutionens revisor gennemgår tilskudsregnskabet, har man indført ordningen med, at institutionens revisor udfører hele revisionsopgaven efter en modelinstruks.

§ 4-modelinstruksen blev til i et samarbejde mellem Rigsrevisionen og repræsentanter fra Kommunernes Revisionsafdeling, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer.

Modelinstruksen skal anvendes som paradigme for revisionsinstrukser på de enkelte tilskudsområder mv.

Rigsrevisionens opgaver vil herefter normalt primært bestå i at konstatere, om regnskabet har været underkastet den foreskrevne revision.

Revisor skal efter modelinstruksen foretage såvel finansiel revision som forvaltningsrevision.

Videregående effektivitetsundersøgelser stiller dog normalt krav om adgang til et omfattende materiale, som vedrører flere institutioner, som den enkelte institutions revisor ikke vil have adgang til. Denne type undersøgelser udføres derfor af Rigsrevisionen.

Den registrerede eller statsautoriserede revisor, som reviderer tilskudsregnskaber skal ligesom Rigsrevisionen udføre revisionen i overensstemmelse med God Offentlig Revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens § 3.

Revisor fører en revisionsprotokol, hvori revisor beretter om, hvilket revisionsarbejde, der er udført, og om alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Revisor skal forsyne det reviderede regnskab med en påtegning, hvori det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med revisionsinstruksen.

Det er vigtigt, at den tilskudsmodtagende institutions ledelse gennemgår regnskab og revisionsprotokol og iværksætter de nødvendige tiltag, som gennemgangen giver anledning til.

Genpart af årets revisionsprotokollater indsendes af institutionen til støtteyder sammen med det påtegnede regnskab.

Rigsrevisionen skal efter rigsrevisorlovens § 4, jf. § 6, tilse, at de tilskud, staten yder, anvendes i overensstemmelse med tilskudslovens formål, og at revisionen af tilskudsregnskaberne sker på betryggende måde. Denne opgave løses dels gennem den løbende revision, dels gennem større undersøgelser på udvalgte tilskudsområder.

Private revisorer kan også udføre funktionen som intern revisor i henhold til aftale mellem rigsrevisor og vedkommende minister i medfør af rigsrevisorlovens § 9.

Private revisorer kan endelig også være revisor sammen med rigsrevisor for en række regnskaber uden for Rigsrevisionens ordinære revisionsområde.