Statsrevisorerne

Statsrevisorerne er politikere valgt af Folketinget til at revidere statsregnskabet.

Statsrevisorernes virksomhed som parlamentarisk kontrolorgan går tilbage til 1849, og deres opgaver fremgår af grundlovens § 47 og Lov om statsrevisorerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 7. januar 1997.

Statsrevisorerne har et tæt samarbejde med Rigsrevisionen, som udfører revisionsarbejdet. Rigsrevisionen forelægger således alle beretninger for Statsrevisorerne, som afgiver dem til Folketinget med deres bemærkninger. Bemærkningerne kan fx være kritik af eller anbefalinger til ministeren, som der skal følges op på.

Rigsrevisionen bistår Statsrevisorerne ved deres gennemgang af statsregnskabet, og Rigsrevisionen foretager undersøgelser og afgiver beretning om forhold, som Statsrevisorerne ønsker belyst. Det er kun Statsrevisorerne eller rigsrevisor selv, der kan beslutte at undersøge en sag. Samarbejdet mellem Statsrevisorerne og Rigsrevisionen fremgår af rigsrevisorloven (lov om revisionen af statens regnskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19/01/2012).

Selv om Statsrevisorerne repræsenterer forskellige politiske partier, tilstræber de at afgive deres bemærkninger i enighed. Princippet om enighed gælder også, når de beder Rigsrevisionen om at gennemføre en undersøgelse.