Statens regnskaber

For hvert finansår aflægges et samlet statsregnskab for hele staten, og hver statslig virksomhed aflægger en årsrapport.

Statsregnskabet

Efter Grundlovens § 47, stk. 1, skal der udarbejdes et statsregnskab for finansåret, der skal fremlægges for Folketinget senest seks måneder efter finansårets udløb. Foruden Grundlovens bestemmelser er de nærmere regler om statsregnskabet fastsat i Statsregnskabsloven (Lov om statens regnskabsvæsen mv.) og Regnskabsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.).

Finansministeren fremlægger statsregnskabet for Folketinget. Statsregnskabet revideres af Rigsrevisionen i henhold til Rigsrevisorloven (Lov om revisionen af statens regnskaber mv.), og Statsrevisorerne afgiver betænkning over statsregnskabet og indstilling til Folketinget om statsregnskabets godkendelse.

Statsregnskabet opstilles på samme måde som bevillingerne på Finansloven for det pågældende finansår og indeholder en opstilling af de givne bevillinger for finansåret sammenholdt med de faktiske afholdte indtægter og udgifter i finansåret. Desuden indeholder statsregnskabet en bevillingsafregning for finansåret med opgørelse af uforbrugte midler samt en opgørelse af statens aktiver og passiver og bevægelserne heri i løbet af finansåret. De generelle regler for disponering over bevillinger på Finansloven er fastsat i Finansministeriets Budgetvejledning.

Virksomhedernes årsrapporter

Institutioner, der er omfattet af Regnskabsbekendtgørelsen - dvs. statsinstitutioner, statsfinansierede selvejende institutioner samt visse andre selvejende institutioner - skal aflægge årsrapport efter nærmere fastsatte retningslinjer.

I årsrapporten giver virksomheden en redegørelse for årets økonomiske og faglige resultater og opstiller en resultatopgørelse og balance for de administrerede driftsområder. Årsrapporten indeholder endvidere virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer til bevillingskontrollen, redegørelser for overholdelse af låneramme og lønsumsloft samt ledelsens påtegning af det samlede regnskab.

Økonomistyrelsens rolle 

Økonomistyrelsen leverer rammerne for, at de statslige institutioner kan afgive deres regnskaber. Det sker ved, at Økonomistyrelsen driver det system, som regnskaberne indlæses i, og ved at Økonomistyrelsen giver et overblik over disse regnskaber i relevante publikationer.

Økonomistyrelsen sørger for at sammenstille det samlede statsregnskab. Det er baseret på ministeriernes egne regnskaber, der er underlagt intern kontrol og tilsyn i ministerierne og revideres af Rigsrevisionen.

Økonomistyrelsen udfører bl.a. følgende løbende opgaver i relation til statsregnskabets tilblivelse:

  • Økonomistyrelsen stiller et centralt system til rådighed for de statslige institutioner, hvortil de statslige institutioner afleverer deres regnskabstal
  • Økonomistyrelsen anviser, hvordan de statslige institutioner skal sætte deres regnskab op, dvs. vedligeholder den statslige kontoplan og nummerstruktur
  • Økonomistyrelsen står for kontoadministration i de centrale statslige betalingssystemer
  • Økonomistyrelsen rådgiver og vejleder om statslige bevillings- og regnskabsregler

Økonomistyrelsen ligger inde med en række regnskabsmæssige og finanslovsmæssige data om staten. Både statsregnskabet og virksomhedernes årsrapporter er offentlig tilgængelige på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Økonomistyrelsen har siden 2014 udgivet løbende månedlige regnskabstal for staten og på kvartalsbasis regnskabstal for den regionale og kommunale sektor. Opstillingen af udgifter og indtægter i de månedlige regnskabstal for staten afviger fra den anvendte opstilling på finanslovene og de endelige statsregnskaber.  

Siden 2017 har Økonomistyrelsen i tilknytning til statsregnskabets offentliggørelse årligt udgivet en kortfattet informationspjece med en summarisk og overordnet præsentation af finansårets regnskabsmæssige resultat samt de seneste års udvikling i statens finanser.