Statsregnskabet

Økonomistyrelsen udarbejder de årlige statsregnskaber for Finansministeriet på baggrund af regnskabsmæssige indberetninger fra ministerier og styrelser.

Regnskabsoplysninger indsamles månedligt fra de enkelte ministerier og styrelser. I forbindelse med statsregnskabets årsafslutning skal ministerierne godkende deres samlede regnskab over for Økonomistyrelsen.

Ministerierne er ansvarlige for at sikre, at regnskabet er korrekt og ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler. Aflæggelsen af statsregnskabet baserer sig således på ministeriernes godkendte regnskaber.

Statsregnskabet udgør grundlaget for Folketingets kontrol med finansårets bevillingsanvendelser, herunder at alle udgifter og indtægter er afholdt med hjemmel i givne bevillinger.

Statsregnskabspublikationen

Finansministerens fremlægger det årlige statsregnskab for Folketinget senest 6 måneder efter udløb af det pågældende finansår. Samtidigt offentliggøres den samlede statsregnskabspublikation. Den udgives på Økonomistyrelsens hjemmeside, hvor samtlige statsregnskaber og bevillingslove siden 1996 er tilgængelige i både pdf-format og i en internetversion til online søgning og opslag.

Den samlede statsregnskabspublikation for et finansår består af 3 bind:

  • Hovedbind
    Hovedbindet indeholder regnskab for de enkelte finanslovskonti svarende til bevillingslovenes tekstdel samt en række summariske oversigter over statsregnskabet. Derudover indeholder hoveddelen en række specifikationer af statens aktiver og passiver samt forskellige fortegnelser. Hoveddelen indeholder tillige en mere generel beskrivelse af statsregnskabets opbygning og regnskabsprincipper mv..

  • Budget- og regnskabsspecifikation
    Budget- og regnskabsspecifikationen indeholder et regnskab for hver hovedkonto (bevilling) på finansloven, hvor udgifter og indtægter specificeres på underkonti og standardkonti.

  • Bevillingsafregning
    Bevillingsafregningen indeholder for hver enkelt hovedkonto (bevilling) en sammenstilling af bevilling og regnskab med eventuelle afvigelser, samt en opgørelse af uforbrugte, videreførte beløb for såvel regnskabsåret som akkumuleret. Bevillingsafregningen omfatter hovedkonti, hvor bevillingstypen giver adgang til videreførsel af uforbrugte midler.

Regnskabsdatabasen

I forbindelse med offentliggørelse af statsregnskabet for et finansår bliver Finansministeriets Regnskabsdatabase opdateret med regnskabstal for det pågældende finansår. Regnskabsdatabasen, der er offentlig tilgængelig, omfatter statsregnskaber fra og med finansåret 2003.

Regnskabsdatabasen indeholder en online brugermanual og giver bl.a. brugere mulighed for at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillinger og regnskab i et finansår. Data kan på baggrund af struktur- og filtermenuer udtrækkes på tværs af en række variable: Statens kontoplan, Finansministeriets rammer, bevillingstype og budgettype.