Revision og godkendelse

Statsregnskabet revideres af de folkevalgte Statsrevisorer samt Rigsrevisionen, og
Folketinget vedtager beslutning om statsregnskabets godkendelse.

Revision

Efter Grundlovens § 47, stk. 2, og Lov om statsrevisorerne vælger Folketinget et antal (4-6) revisorer, der har til opgave at gennemgå statsregnskabet. Statsrevisorerne kontrollerer, om alle skatter, afgifter og øvrige indtægter samt alle afholdte udgifter er korrekt opført i statsregnskabet, og om midlerne er opkrævet og anvendt i overensstemmelse med de beslutninger, Folketinget har truffet.

Det er Rigsrevisionen, som udfører selve revisionen, som lægges til grund for Statsrevisorernes gennemgang af statsregnskabet, jf. Lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (Rigsrevisorloven). Revisionens af statens regnskaber er tilrettelagt med henblik på efterprøvelsen af 3 forhold: 

  • Finansiel revision, hvor regnskabets rigtighed kontrolleres ved at gennemgå bilag, interne kontroller og forretningsgange og kontrollere, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.
  • Juridisk-kritisk revision, hvor det undersøges, om foretagne dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er lovlige - fx at de er i overensstemmelse med meddelte bevillinger.
  • Forvaltningsrevision, hvor det efterprøves, om de opgaver, der er givet bevilling til, er udført på en sparsommelig, produktiv og effektiv måde.

Ministerierne afgiver hvert år i marts regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen - dvs. redegørelser for mer- eller mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger (bevillingskontrollen) samt andre væsentlige afvigelser. Med udgangspunkt i de regnskabsmæssige forklaringer samt de øvrige undersøgelser, som Rigsrevisionen har gennemført i årets løb, udarbejder Rigsrevisionen en beretning om revisionen af statsregnskabet for finansåret, herunder med Rigsrevisionens erklæring om revisionen af statsregnskabet for finansåret.

Statsrevisorerne giver bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revisionen af statsregnskabet, hvorefter ministerierne redegør for, hvilke foranstaltninger beretningen og Statsrevisorernes bemærkning giver anledning til. Herefter afgiver Statsrevisorerne en betænkning over statsregnskabet og en indstilling til Folketingets beslutning vedrørende regnskabet.

Godkendelse

Statsrevisorernes betænkning behandles af Folketingets Finansudvalg, som udarbejder forslag til folketingsbeslutning om statsregnskabets godkendelse.

Folketingets endelige beslutning vedrørende statsregnskabets godkendelse foreligger normalt halvandet år efter det pågældende finansårs udløb.