Årsrapport i staten

Der afrapporteres i årsrapporten på regnskabets hovedtal samt på eksternt fastsatte mål. Årsrapporten skal først og fremmest tilgodese ressortdepartementerne, Rigsrevisionen og Finansministeriets informationsbehov i relation til henholdsvis styring og revision.

Det formelle grundlag for udarbejdelse af årsrapport er Finansministeriets gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen).

Alle statslige virksomheder skal aflægge en årsrapport. De omfattede institutioner, der udgør en virksomhed, fremgår af nummerstrukturen.

Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport.

Virksomheden kan ikke selv tilføje bilag til årsrapporten, bortset fra eventuelle supplerende noter til resultatopgørelse og balance.

Der henvises til Økonomistyrelsens ”Vejledning om årsrapport for statslige institutioner”.

Påtegning

Påtegningen er en erklæring fra virksomhedens ledelse og ressortdepartementet om årsrapportens rigtighed.

Årsrapporten skal påtegnes af virksomhedens direktør og ressortdepartementet.

Påtegningen omfatter hele virksomheden, dvs. alle hovedkonti, inklusive virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti.

Beretning

I beretningen fremhæves væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke virksomhedens aktiviteter og forhold. Konklusionerne forklares og analyseres kort.

Der stilles følgende krav til beretningens indhold:

 • Præsentation af virksomheden, evt. i form en kort beskrivelse af vision, mission og hovedopgaver
 • Ledelsesberetning
 • Kerneopgaver og ressourcer
 • Målrapportering
 • Forventninger til det kommende år

Regnskab

Regnskabsafsnittet omfatter et bevillingsregnskab, som viser forbruget af årets bevillinger pr. hovedkonto samt opstillinger, der viser udnyttelsen af låneramme (likviditet) og lønsumsloft (driftsbevillinger). Rapporteringen skal omfatte alle hovedkonti/bogføringskredse, som virksomheden har haft det budget- og regnskabsmæssige ansvar for i finansåret.

Den finansielle rapportering bør maksimalt fylde 5 sider.

Regnskabsafsnittet skal indeholde:

 • En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalforklaring
 • Likviditet og låneramme
 • Lønsumsloft (kun driftsbevillinger)
 • Bevillingsregnskab

Til afsnittet knyttes en kort analyse og vurdering af årets resultat samt en forklaring af afvigelser mellem det forventede og realiserede resultat. Resultatdisponering og egenkapitalforklaring skal baseres på data fra SB-systemet, således at oplysningerne i statsregnskabets bevillingsafregning og årsrapporten stemmer overens.

Resultatopgørelsen viser den omkostningsbaserede del af virksomheden. Den er en opgørelse af årets bevægelser og det regnskabsmæssige resultat. Balancen viser institutionens aktiver og passiver.

Information om håndtering af de enkelte regnskabsposter findes under emnet bogføring i form af især følgende overskrifter:

Bilag til årsrapporten

Alle virksomheder skal medtage de noter, der er nødvendige eller relevante for regnskabslæserens forståelse af indholdet af årsrapporten eller hvor virksomheden har særlige eller væsentlige poster.

Årsrapporten skal indeholde en række obligatoriske bilag i det omfang de er relevante for virksomheden. For mange virksomheder vil en del af nedenstående bilag derfor ikke skulle udarbejdes.

Virksomhedens skal dog altid udarbejde to noter, der specificerer henholdsvis de immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Følgende bilag skal udarbejdes, hvis de er relevante:

 • Noter til resultatopgørelsen og balance
 • Indtægtsdækket virksomhed
 • Fællesstatslige ydelser mv.
 • Gebyrfinansieret virksomhed
 • Tilskudsfinansierede aktiviteter
 • Forelagte investeringer
 • It-omkostninger
 • Supplerende bilag

Supplerende bilag skal udarbejdes, hvis ressortdepartementet, Rigsrevisionen eller Finansministeriet stiller krav herom.