Resultatopgørelsen i årsrapporten

I resultatopgørelsen indgår kun indtægter og udgifter relateret til de bevillingstyper, som er omfattet af den omkostningsbaserede regnskabsregistrering.

Resultatopgørelsen opdeles på henholdsvis ordinære, andre driftsposter, finansielle poster og ekstraordinære poster. Opdelingen foretages for, at regnskabslæser nemmere kan bedømme, hvorledes ressourceforbruget varierer med aktiviteten, og med de indtægter som skabes. Endvidere har klassifikationen til formål at belyse, hvorvidt institutionens resultater skyldes ledelsens dispositioner eller faktorer, som ikke har relation til aktiviteter vedrørende institutionens primære målopfyldelse (andre drifts- og ekstraordinære poster).

Ved ordinære aktiviteter forstås aktiviteter, som udgør en del af institutionens hovedaktivitet, og som er vedvarende og regelmæssigt tilbagevendende.

Institutionernes modtagne bevillinger betragtes som ordinære indtægter og eventuelle tilskrevne renter på SKB– lån som finansielle poster.

Ved andre driftsposter forstås aktiviteter, som ligger uden for institutionens hovedaktiviteter, men som normalt er regelmæssigt tilbagevendende, f.eks. salg af en bil.

De finansielle poster omfatter institutionens finansielle indtægter og omkostninger, herunder rentetilskrivningen fra den statslige likviditets- og finansieringsordning.

Endelig omfatter de ekstraordinære poster aktiviteter, som sjældent forekommer, og som er uden for virksomhedens kontrol.

De poster som indgår i resultatopgørelsen skal klassificeres som vist i Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporter. Findes den seneste her.

Opdeling

Du kan finde en nærmere gennemgang af de enkelte poster i resultatopgørelsen, ved at tilgå kontoplanen i ØAV, under følgende punkter:

  • Ordinære driftsindtægter samt andre driftsindtægter
  • Ordinære driftsomkostninger samt andre driftsomkostninger
  • Finansielle indtægter
  • Finansielle omkostninger
  • Ekstraordinære indtægter
  • Ekstraordinære omkostninger