Sammenhængende økonomistyring

De statslige institutioners arbejde med økonomistyring er særligt værdiskabende, når der opnås sammenhæng mellem økonomi, ressourceanvendelse, de strategiske målsætninger og resultater i opgaveløsningen. Sammenhængende økonomistyring kan således betragtes som en vision for statslige institutioners styringsmodel, der både kan bidrage til udviklingen i statslige institutioner og understøtte den mest effektive anvendelse af de økonomiske rammer.

Hvad bidrager sammenhængende økonomistyring med?

Helt grundlæggende bidrager sammenhængende økonomistyring til, at de økonomiske rammer overholdes, og at ressourcerne anvendes, så der skabes mest mulig værdi for kerneopgaven. En god styringsmodel kan bidrage til at binde strategi og økonomi sammen og således skabe styringsværdi og sammenhæng i organisationen både for medarbejdere, ledere og topledere.

Ved at arbejde aktivt med sammenhængende økonomistyring understøttes en bedre viden omkring det økonomiske råde- og prioriteringsrum ift. strategiske indsatser samt resultatskabelsen. Således bidrager sammenhængende økonomistyring til at understøtte centrale ledelsesmæssige beslutninger blandt andet i forhold til at prioritere ressourcerne derhen, hvor de er nødvendige, for at skabe de ønskede resultater.

Hvad er sammenhængende økonomistyring?

Når der i statslige institutioner arbejdes med henholdsvis udvikling og vedligehold af den økonomiske registreringsramme, kontinuerlig afdækning af styringsbehov, aktiv anvendelse af budgetter samt aktivitets- og ressourcestyring kan dette betragtes som elementer, der alle indgår i sammenhængende økonomistyring. Det er en kompleks opgave, men lykkes det at skabe sammenhæng heri, bidrager arbejdet til gennemsigtighed i økonomistyringen og potentielt til udviklingen af en simpel og effektiv styringsmodel. For at undgå overstyring er det dog også vigtigt at foretage en afvejning af, om de styringsmæssige gevinster opvejer de ressourcer som det kræver at udarbejde det detaljerede budget.

Arbejdet med en vision om sammenhængende økonomistyring og tilpasning af styringsmodel er ikke et statisk element, men bør tværtimod betragtes som en dynamisk størrelse. Blandt andet bør styringsmodel, styringsbehov og arbejdet med den økonomiske registreringsramme genbesøges og eventuelt justeres med jævne mellemrum for at sikre, at styringen er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med den strategiske retning og eventuelle ændringer i rammevilkårene.

Økonomistyrelsen understøtter statslige institutioner ved at yde rådgivning på en lang række områder, der bidrager til en sammenhængende økonomistyring. Hertil er der også værktøjer tilgængelige på hjemmesiden, som kan understøtte institutioners arbejde med emnet. De fremgår på nedenstående undersider.

Foruden emnerne på nedenstående undersider bør ledelsesinformation også tænkes ind i den sammenhængende økonomistyring, da udstilling af relevant data kan være et vigtigt ledelsesredskab. På samme vis understøtter mål- og resultatstyring arbejdet med relevant og sammenhængende økonomistyring gennem arbejdet med at koble politiske og strategiske mål til konkrete indsatser og løsninger i de enkelte statslige institutioner.