Aktivitets- og ressourcestyring

Aktivitets- og ressourcestyring synliggør sammenhængen mellem aktiviteter og ressourceforbrug og er med til at sikre, at institutionerne anvender ressourcerne optimalt og inden for de fastsatte formål. Det skaber gennemsigtighed og synliggør prioriteringsrummet.

Hvad er aktivitets- og ressourcestyring?

Aktivitets- og ressourcestyring er at tage stilling til anvendelsen af ressourcer i forbindelse med udførslen af forskellige aktiviteter. Ressourcer kan eksempelvis være løn til medarbejdere og direkte eller indirekte omkostninger. Det er en forudsætning, at der er gennemsigtighed i sammenhængen mellem institutionens ressourceanvendelse og aktiviteter, for at ledelsen kan tage stilling til og prioritere ressourceanvendelsen, herunder om den anvendes mest effektivt.

Sammenhæng mellem aktiviteter og ressourcer

Løn- og omkostningsfordeling er en metode til at fordele de samlede omkostninger ud på institutions aktiviteter og således skabe sammenhæng mellem aktiviteter og ressourcer. Ved løn- og omkostningsfordeling opnås der kendskab til enhedsomkostningen for en opgave. Med viden om enhedsomkostninger bliver det muligt at prioritere institutionens ressourceanvendelse mellem aktiviteterne. Opgørelsen af enhedsomkostningerne for en aktivitet kan i særlig grad være relevant for institutioner, der har omkostningsdækkede aktiviteter såsom gebyrer, indtægtsdækket virksomhed eller tilskudsfinansierede aktiviteter. Du kan læse mere om reglerne herom i Økonomisk administrativ vejledning.

Illustration af løn og omkostningsfordeling

Nedenstående figur viser de naturlige fordelingstrin i en løn- og omkostningsfordelingsmodel

Figuren viser, hvilke typer af omkostninger, der udgør de totale omkostninger, når en aktivitet udføres. De totale omkostninger kan nedbrydes i direkte øvrige drifts-omkostninger, som er omkostninger, der kan henføres direkte til opgaven, herefter viser figuren at fordelingen sker i trin A, B og C. Trin A er fordeling af lønom-kostningerne, trin B er fordelingen af indirekte omkostninger og trin C er forde-lingen af generelle fællesomkostninger. Figuren viser afslutningsvist, at de fire om-kostningstyper til sammen giver de totale omkostninger, hvilket giver fuld gennem-sigtighed i ressourceanvendelsen forbundet med en aktivitet.

Løn- og omkostningsfordeling i praksis

For at kunne opgøre enhedsomkostningerne for institutionens aktiviteter, er det nødvendigt at have et fyldestgørende billede af, hvilke aktiviteter man ønsker at fordele løn og omkostninger på. Når aktiviteterne er kortlagt skal løn og omkostninger knyttes til de valgte aktiviteter. Lønnen knyttes ofte til aktiviteterne ved tidsregistrering, mens de øvrige omkostninger enten fordeles direkte eller indirekte ved fordelingsnøgler. Du kan læse mere om, hvordan man kan tilgå arbejdet med løn- og omkostningsfordeling i vejledning for løn- og omkostningsfordeling i LDV.