Styringsbehov

Viden om sin institutions styringsbehov kan danne grundlag for evaluering og tilpasning af processer, strukturer og databehov. Målet er, at styringen i institutionen bedst muligt understøtter løsningen af kerneopgaven.

Rammer i forhold til styringsbehov

Der er særligt to ting der har indflydelse på en institutions styringsbehov: Institutionens kerneopgave og de interne/eksterne rammevilkår, som institutionen er underlagt:

  • Kerneopgaven definerer de opgaver, institutionen er sat i verden for at løse.
  • Interne og eksterne rammevilkår er afgørende for den kompleksitet, institutionen arbejder i. Eksempler på interne rammevilkår er styringsmodel, organisering, vaner, arbejdsgange, samt rolle- og ansvarsdeling. Eksempler på eksterne rammevilkår er lovgivning, finansieringsstruktur og politiske prioriteringer.

Som følge af institutionens kerneopgaver samt de interne og eksterne rammevilkår opstår en række aktiviteter og opgaver. På baggrund af disse opstår der en række styringsbehov, som den enkelte institution skal kunne styre efter. Nedenstående figur illustrerer dette.

Styringsbehov i statslige institutioner

I praksis er det hverken hensigtsmæssigt eller muligt at styre efter alle tænkelige styringsbehov. Det er derfor vigtigt at prioritere at styre efter de mest relevante styringsbehov. Det vil sige styringsbehov, der har betydning for, at kerneopgaven kan løses effektivt. På den måde kan styringsmodellen holdes enkel og samtidig skabe værdi i institutionen.

Som hjælp til afdækning af styringsbehov har Økonomistyrelsen udviklet værktøj: afdækning af styringsbehov i Excel-format og en dertilhørende publikation, der kan understøtte processen med afdækning og prioritering af styringsbehov og den efterfølgende implementering af ændringer.

Fokusområder i forhold til styringsbehov

Der er overordnet fire forskellige typer af styringsbehov, som er relevante at forholde sig til, når man skal definere og arbejde med sine styringsbehov. Der er tale om styringsbehov i forhold til henholdsvis det; strategiske, operationelle, økonomiske og personalemæssige område. De fire typer af styringsbehov er beskrevet i nedenstående figur. 

Fire typer af styringsbehov og eksempler

Ovenstående figur viser fire forskellige typer af styringsbehov, der ofte gør sig gældende i statslige institutioner. Der er tale om styringsbehov i forhold til hen-holdsvis det; strategiske, operationelle, økonomiske og personalemæssige område. Ligeledes eksemplificeres det i figuren, hvilke konkrete styringsbehov i institutionen, som kan relatere sig til de fire typer.

Det er ikke alle typer af opgaver, der nødvendiggør styring på alle fire parametre. Styring på alle fire parametre kan imidlertid sikre en højere grad af sammenhængende styring, der skaber overblik på tværs af forretningen, og gør det muligt at træffe aktive valg, der kan effektivisere opgaveløsningen.

For at kunne styre efter de afdækkede styringsbehov og sikre et solidt styringsgrundlag, understøttes styringsbehovene med relevante styringsværktøjer. Værktøjerne skal sikre, at institutionen har de bedste forudsætninger for at træffe de fornødne beslutninger og prioriteringer. Registreringsrammer og ledelsesinformation er eksempler på værktøjer.