Månedlige regnskabstal mv.

Statsregnskabskontoret udgiver en række officielle statistiske regnskabsdata på baggrund af bestemmelser i EU's budgetdirektiv (EU Direktiv 2011/85/EU)

Løbende regnskabstal

EU's Budgetdirektiv stiller krav om løbende offentliggørelse af fiskale data begyndende i 2014. De løbende offentliggørelser skal på månedsbasis dække den statslige sektor og på kvartalsbasis den regionale og kommunale sektor.

De offentliggjorte tal skal være primære regnskabstal. Det vil sige, at data ikke må underlægges statistisk behandling, som det eksempelvis er tilfældet med Danmarks Statistiks offentliggørelser af tabeller for offentlige finanser.

Regnskabstallene er ikke opstillet på samme form som de udarbejdede budgetter og den endelige statsregnskabsaflæggelse. Regnskabstallene, som udgives i forbindelse med disse offentliggørelser, kan derfor ikke anvendes til opfølgning på de offentlige institutioners udgiftsstyring. Løbende udgiftsopfølgninger foretages af Finansministeriet på det statslige område, og de enkelte ministerområder udarbejder forklaringer på eventuelle afvigelser i forhold til budgetterne. Opfølgning på kommuners og regioners udgifter varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

De offentlligjorte tabeller med løbende regnskabsdata er udarbejdet, så de i opstillingsformen lægger sig tæt op ad den tabel, som Kommissionen har foreslået, samtidig med at den lever op til kravet om, at de skal være baseret på et direkte udtræk fra regnskabssystemerne.

Se de offentliggjorte regnskabstal her. 

Eventualforpligtelser og kapitalværdier

Som led i implementeringen af EU's Budgetdirektiv offentliggøres årligt data for den offentlige sektors eventualforpligtelser og kapitalværdier i private og offentlige virksomheder. Krav og anbefalinger til de offentliggjorte tabeller er fastsat i Task Force on the implications of Council Directive 2011/85 on the dissemination of fiscal data. Final report, March 2013.

Der udgives tre tabeller over den offentlige sektors eventualforpligtelser:

Der udgives to tabeller over den offentlige sektors kapitalværdier i virksomheder:

Tabellerne over garantiforpligtelser, nødlidende lån samt offentlig-private partnerskaber udgives årligt i oktober måned. Disse indberettes endvidere til Eurostat, som offentliggør data sammen med tilsvarende data fra de øvrige medlemslande. Tabellerne over gæld i offentlige virksomheder og offentlig ejerskab af selskaber udgives årligt i december måned. 

Opgørelserne er omfattet af definitionen af officiel statistik i henhold til Lov om Danmarks Statistik og kan derfor også slås op i Danmarks Statistiks Portal for Officiel Statistik.