Tilskudsadministration

Tilskudsadministration handler om at fordele givne midler til bestemte målgrupper og formål

Tilskud er en finansiel overførsel eller en ydelse af garanti fra staten til en given modtager. Med en tilskudsordning forsøger man at fremme en bestemt adfærd eller udvikling i samfundet. En tilskudsordning kan være alt fra større ordninger som fx SU og folkepension til mindre ansøgningspuljer om mere afgrænsede projekttilskud.

For mange institutioner er fordeling af tilskud blandt deres kerneopgaver samt en direkte måde at skabe effekt på. En god og effektiv tilskudsadministration er derfor central, både for at institutionen kan opnå sine mål og for at udøve en sikker og effektiv forvaltning af de statslige tilskudsbevillinger.

Centrale regler og krav

En tilskudsordning skal have en bevillingsmæssig hjemmel på finansloven, ved aktstykke eller ved Finansministeriets tilslutning efter Budgetvejledningens pkt. 3.3.2.

Som regel skal en tilskudsordning endvidere have en materiel lovhjemmel i en tilskudslov eller ved en tekstanmærkning på finansloven eller på aktstykke, fx når der er tale om ansøgningspuljer rettet mod potentielle tilskudsmodtagere. Materiel lovhjemmel er som udgangspunkt ikke nødvendig, når den konkrete tilskudsmodtager fremgår direkte af den bevillingsmæssige hjemmel.

Ved administrationen af tilskudsordninger - herunder ikke mindst ved konkurrenceudsatte ansøgningspuljer - skal de almindelige forvaltningsretlige regler i forvaltningsloven efterleves. Det er ligeledes vigtigt, at tilskudsadministrationen tilrettelægges i overensstemmelse med anden relevant lovgivning, fx databeskyttelseslovgivningen (GDPR).

Vejledning om effektiv tilskudsadministration, jf. nedenfor, indeholder anvisninger for tilskudsadministrationens tilrettelæggelse.

Annoncering af statslige ansøgningspuljer skal ske på Statens-tilskudspuljer.dk, jf. nedenfor.

Vejledning om effektiv tilskudsadministration

Vejledning om effektiv tilskudsadministration samler og systematiserer de regler og den forvaltningspraksis, der er udviklet på tilskudsområdet. Vejledningen præsenterer en ramme for tilrettelæggelsen af tilskudsadministration og indeholder en standardmodel for tilskudsforvaltning. Endvidere indeholder vejledningen en beskrivelse af en fælles standardiseret tilskudspraksis, som tilskudsmyndighederne selv kan beslutte at anvende. 

Vejledningen henvender sig primært til forvaltere af statslige tilskudsordninger, som ydes efter ansøgning, og hvor der er et element af konkurrence om midlerne. Vejledningen berører også forvaltningen af mindre tilskud, der gives under en driftsbevilling.

De forvaltningsretlige principper og regler, som bliver beskrevet i vejledningen, kan dog også være relevante for forvaltningen af øvrige tilskudsordninger.

Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, (pdf)

Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet

Som supplement til vejledningen om effektiv tilskudsforvaltning er der udgivet en vejledning der primært fokuserer på den regnskabsmæssige håndtering af tilsagn om ydelse af tilskud. Vejledningen beskriver endvidere de bevillingsmæssige retningslinjer for, hvornår det er relevant at yde tilsagn om tilskud, samt en nærmere afgrænsning af under hvilke betingelser annullerede eller tilbagebetalte tilsagn kan genanvendes. 

Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger, (pdf)

Statens-tilskudspuljer.dk 

Statslige tilskudspuljer, hvor

 • tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning,
 • modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og
 • potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler,

skal annonceres på Statens-tilskudspuljer.dk, før der må disponeres over tilskudsmidlerne. Økonomistyrelsen kan efter ansøgning dispensere herfor.

Når en statslig tilskudspulje er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk, er tilskudsmuligheden annonceret over for alle potentielle tilskudsansøgere.

Tilskudspuljer skal opføres på Statens-tilskudspuljer.dk med følgende grundoplysninger:

 • Puljens titel
 • Puljens formål
 • Ansvarshavende myndighed
 • Ansøgerkreds
 • Annonceringsdato
 • Ansøgningsfrist(er)
 • Økonomi
 • Vurderingskriterier
 • Forventet sagsbehandlingstid
 • Hvorvidt tilskudspuljen indeholder EU-midler

Yderligere vejledninger mv. findes dels på Statens-tilskudspuljer.dk, dels i Finansministeriets cirkulære om Statens-tilskudspuljer.dk (CIR1H nr 10082 af 26/11/2019). Læs Finansministeriets Cirkulære om statens-tilskudsportaler.dk her. 

Netværk om statslig tilskudsadministration

Økonomistyrelsen faciliterer et forum for videndeling og erfaringsudveksling om tilskudsadministration i staten. Netværket bidrager til at inddrage de statslige institutioner i den løbende udvikling og implementering af Økonomistyrelsens regler om statslig tilskudsadministration.

Netværket er åbent for en bred kreds af tilskudsadministratorer fra de forskellige ministerieområder. Netværket giver mulighed for løbende drøftelser og videndeling af fagspecifikke opgaver mellem centralt placerede medarbejdere, som arbejder med tilskudsadministration.

Hvis du ønsker at vide mere om netværket, kan du kontakte Statsregnskab på .