Den Europæiske Revisionsret

I henhold til EU-traktaten reviderer Revisionsretten regnskaberne over samtlige Fællesskabets indtægter og udgifter, hvor den efterprøver lovligheden og den formelle rigtighed af indtægterne og udgifterne (finansiel revision), samt sikrer, at den økonomiske forvaltning har været forsvarlig (forvaltningsrevision).

Revisionsretten er opbygget som et kollegialt organ med et medlem fra hver medlemsstat. Revisionsretten foretager sin revision og udøver sine rådgivende funktioner fuldstændigt uafhængigt. Den tilrettelægger og fastlægger selv sit arbejdsprogram og afgør, under hvilke former dens bemærkninger skal fremsættes, samt træffer afgørelse om, hvorvidt dens særberetninger og udtalelser skal offentliggøres. Revisionsretten er placeret i Luxembourg.

Revisionsretten er EU's eksterne revisionsorgan og Rigsrevisionens primære samarbejdspartner i EU. Revisionsrettens besøg i medlemslandene udgør en vigtig del af Rettens revision, da ca. 80 % af EU-midlerne forvaltes i medlemslandene. I forbindelse med Rettens besøg i Danmark skal Retten altid kommunikere via Rigsrevisionen og ikke direkte til den myndighed, der er omfattet af revisionen.

Når Rigsrevisionen modtager meddelelse fra Revisionsretten om de planlagte besøg i Danmark, underretter Rigsrevisionen de relevante ministerier, styrelser, institutioner mv. og sørger for at fremskaffe oplysninger og materiale, som Revisionsretten evt. anmoder om i forbindelse med deres forberedelse af revisionsbesøget. Rigsrevisionen deltager som oftest i Revisionsrettens besøg i Danmark. Efter revisionsbesøgets afslutning sender Revisionsretten sine foreløbige konklusioner i et såkaldt sektorbrev. Rigsrevisionen indhenter herefter bemærkninger fra det pågældende ministerium og afgiver svar til Revisionsretten, som også indeholder Rigsrevisionens synspunkter.

Revisionsretten afgiver løbende særberetninger om udvalgte reviderede områder. Hvert år i november offentliggør Revisionsretten sin årsberetning og revisionserklæring for det foregående år. Revisionsretten redegør i årsberetningen for revisionen af det samlede EU-regnskab. Beretningen indeholder også opfølgning på tidligere revisionssager og de væsentligste bemærkninger fra relevante særberetninger. Årsberetningen indeholder også Kommissionens svar på den fremførte kritik. Som led i opfølgning på revisionssagerne skal medlemslandene svare på de bemærkninger, der vedrører landenes forvaltning af EU-midler.

Revisionsretten kan ikke træffe afgørelser med retsvirkning for institutioner eller medlemslandene, men alene rapportere om fundne kritisable forhold.
Revisionsrettens årsberetning og særberetninger indgår i grundlaget for Rådets og Parlamentets behandling af årsregnskabet. I Rådet behandles beretningerne i Budgetudvalget. Rådet afgiver med kvalificeret flertal henstilling til Parlamentet om godkendelse af regnskabet. Beretningerne indgår ligeledes, sammen med budgetkontroludvalgets betænkning, i Parlamentets indstilling til godkendelse (decharge) af regnskabet.

Kommissionen skal efterkomme de henstillinger, som Parlamentet giver ved godkendelsen. På anmodning fra Rådet eller Parlamentet, skal Kommissionen aflægge beretning om, hvilke foranstaltninger, der er truffet for at efterkomme henstillingerne.

Yderligere oplysninger om Revisionsretten findes på www.eca.europa.eu.