Forvaltning af ikke-statslige aktiver eller passiver

Indregning og værdiansættelse af ikke-statslige aktiver eller passiver.

Regnskabsbekendtgørelsen § 49. bestemmer bl.a., at statsinstitutioner, der forvalter ikke-statslige aktiver eller passiver, skal kunne adskille de statslige og ikke-statslige midler i regnskabet. Forvaltning af ikke-statslige aktiver eller passiver kræver særskilt hjemmel i lov, med mindre der er ydet dispensation hertil fra Finansministeriet.

Ikke-statslige aktiver eller passiver forekommer typisk i form af gaver og tilskud fra private, herunder private forsknings- og fondsmidler.

Et ikke-statsligt aktiv eller passivt indregnes i balancen på det tidspunkt, hvor besiddelse af aktivet eller passivet overgår til institutionen, og kostprisen kan opgøres pålideligt.

Et ikke-statsligt aktiv eller passivt værdiansættes til kostpris.

Registreringen af ikke-statslige aktiver og passiver foretages på regnskabskonto 99 Adviseringer. Standardkonto 99 ”Adviseringer” er karakteriseret ved, at der på kontoen foretages posteringer, som er et supplement til de posteringer, der i øvrigt foretages.

Dette gøres ved at registrere det samme beløb både i debet og kredit. Registreringen foretages på to konti, som parvis er "parallelle" på 4. ciffer. Hermed er det muligt på 4. ciffer at se, hvilke "aktiver mv." henholdsvis "passiver mv." staten har på de forskellige områder, samtidig med at saldoen for hver af kontogrupperne hele tiden bliver 0 (og hermed også saldoen for hele standardkonto 99), så saldoen ikke påvirker den enkelte institutions / statens samlede status.

Institutioner der forvalter ikke-statslige aktiver og passiver skal anføre dette i deres regnskabsinstruks.

Institutionens regnskabsinstruks skal indeholde en nærmere beskrivelse af de opgaver, der er forbundet med forvaltningen af ikke-statslige aktiver og passiver.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af forvaltning af ikke statslige aktiver eller passiver i statens kontoplan