Færdiggjorte udviklingsprojekter

Læs om regler for værdiansættelse og indregning af færdiggjorte udviklingsprojekter.

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Færdiggjorte udviklingsprojekter omfatter færdigudviklede it-systemer, processer, produkter eller forskningsprojekter mv., der enten er eksternt eller internt udviklede.

Færdiggjorte udviklingsprojekter kan fx være it-projekter, hvor institutionen har specificeret kravene og forestået hele systemudviklingen eller være ekstern og intern videreudvikling af anskaffede standardsystemer, hvor funktionaliteten af systemet ændres på baggrund af institutionens kravspecifikationer.

Værdiansættelse af færdiggjorte udviklingsprojekter

Færdiggjorte udviklingsprojekter værdiansættes til kostpris. Ved første indregning værdiansættes et færdiggjort udviklingsprojekt til den værdi det har på færdiggørelsestidspunktet opgjort i henhold til reglerne om værdiansættelse af Udviklingsprojekter under udførelse.

Indregning af færdiggjorte udviklingsprojekter

Et udviklingsprojekter klassificeres som færdiggjort på balancen, når aktivet er klar til brug i den funktion, det skal anvendes.

Tidspunkt for klassificeringen er det tidspunkt, hvor aktivet er helt færdigt, testet og klar til at overgå til drift, dvs. efter driftsklargøring. Indregningskriterierne for udviklingsprojekter under udførelse definerer nærmere, hvornår aktivet klassificeres som et færdigt udviklingsprojekt.

Et færdiggjort udviklingsprojekt som er beskyttet af en patenteret rettighed, hvor formålet er at udnytte rettigheden kommercielt, klassificeres når det kan dokumenteres at rettigheden kan udnyttes teknisk, og der eksisterer et potentielt marked, fx ved en underskrevet kontrakt med en ekstern part.

Afskrivninger af Udviklingsprojekter

Der foretages ikke afskrivning på udviklingsprojekter under udførsel. Afskrivning sker først når aktivet er færdiggjort og er klar til brug og reklassificeret til færdiggjorte udviklingsprojekter.

Der afskrives over den normerede levetid efter den lineære metode, medmindre der i den bevillingsmæssige tildeling er fastsat en anden levetid.

Af hensyn til at fastlægge afskrivningsprofilen skal et færdiggjort udviklingsprojekt, når det er færdigudviklet klassificeres som tilpasning af standard system, som afskrives over 5 år eller som specialudvikling af et centralt og væsentligt it-system for institutionen, som afskrives over 8 år. Til bestemmelse af afskrivningsprofilen kan anlægges følgende betragtninger:

  • Systemtilpasninger til eksisterende it-standardsystemer er karakteristisk ved, at investeringerne ikke vedrører udvikling af et nyt system, men mere er institutionsspecifikke tilpasninger, til f.eks. et eksisterede standard system og som derfor begrunder en kortere levetid. Et eksempel kan være statslige tilretninger eller specielprogrammerede applikationer/funktionaliteter til økonomisystemet.
  • Ved specialudvikling af et it-system eller større systemløsninger forstås normalt udvikling af et forretningskritisk system for institutionen, som derfor som udgangspunkt har en længere levetid. Dette kan f.eks. være systemer som udvikles fra grunden med ny teknologi eller systemer, som udvikles ud fra kendte teknologier eller delvist er baseret på kendte standardsystemer. Sondringen mellem specialudviklede systemer contra standardsystemer gælder uanset om systemet udvikles internt eller af en ekstern leverandør. Et eksempel er Statens Løn System (SLS).

Internt oparbejdede rettigheder som følge af et udviklingsprojekt afskrives lineært over den enkelte rettigheds levetid.

Nedskrivning af færdiggjorte udviklingsprojekter

Nedskrivning foretages efter de generelle nedskrivningsregler.

Indregnede udviklingsprojekter nedskrives, hvis der er indikation på væsentlig værdiforringelse. Kravet om nedskrivning medfører, at der ved hver årsregnskabsafslutning foretages en vurdering af, om der er forhold der indikerer, at et færdiggjort udviklingsprojekt skal nedskrives.

Nedskrivning foretages normalt ved at anlægget nedskrives med modpostering på driftskontoen for nedskrivninger.

Nedskrivningsbehovet skal så vidt muligt vurderes for det enkelte aktiv. Indgår det færdigudviklede udviklingsprojekt i en aktivitet sammensat af en gruppe af andre aktiver, vurderes nedskrivningsbehovet for gruppen som helhed.

Indikatorer på værdiforringelse kan være:

  • Teknologisk forældelse som nødvendiggør udskiftning af aktivet før restlevetid
  • At aktivet kun anvendes i begrænset omfang
  • At de forventede fremtidige økonomiske eller administrative fordele/ omkostningsbesparelser ved anvendelse af aktivet helt udebliver ved brug af aktivet.

Forbedringer på færdiggjorte udviklingsprojekter

Efterfølgende forbedringer indregnes på hovedaktivet når de generelle indregningskriterier på en forbedring er opfyldt.

Væsentlige udgifter afholdt på efterfølgende forbedring af fx et bestående færdigudviklet IT-system indregnes, hvis udgifterne er væsentlige og kan afgrænses fra almindelig vedligeholdelse. Forbedring kan fx omfatte tilretning, som medvirker til en ny eller forbedret funktionalitet, udvikling af nye applikationer eller udvikling af ny eller bedre infrastruktur mv.

Afholdte udgifter forbundet med fejlrettelser efter aktivets ibrugtagning, vedligehold af eksisterende data, en mindre tilretning, der ikke leverer ny funktionalitet, konvertering af gamle data ind i nyt system, opfylder ikke indregningskriterierne og indregnes ikke.

Forbedringer afskrives over hovedaktivets restlevetid, medmindre forbedringer forlænger hovedaktivets levetid eller er at sidestille med anskaffelse af et nyt aktiv. I sidstnævnte tilfælde afskrives forbedringen over den normerede levetid.

Levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger mv.

 

Læs mere om levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger under de generelle bogføringsbestemmelser.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af færdiggjorte udviklingsprojekter i statens kontoplan.