50.1X Færdiggjorte udviklingsprojekter

Kontering af færdiggjorte udviklingsprojekter

Færdiggjorte udviklingsprojekter, der er væsentlige for opgavevaretagelsen, og som har en værdi over 50.000 kr. registreres og dokumenteres ved faktura for den eksterne del og den beregnede interne lønomkostning, der er opgjort ud fra registreret tidsforbrug, samt fakturaer for øvrige varer, der er medgået.

Et færdiggjort udviklingsprojekt kan eksempelvis være:

 • et lønsystem
 • et specialudviklet tidsregistreringssystem
 • IT-systemer eller software, processer og produkter, der er eksternt eller internt udviklet eller en kombination heraf, hvor udviklingen er foretaget for institutionens egen regning
 • internt oparbejdede rettigheder som følge af et udviklingsprojekt, hvor formålet er at udnytte rettigheden kommercielt. Omkostninger forbundet med sådanne rettigheder aktiveres, hvis det kan dokumenteres, at rettigheden kan udnyttes teknisk, og at der eksisterer et potentielt marked fx ved underskrevet aftale med en ekstern part.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

"Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års anskaffelser som tidligere års anskaffelser. På kontoen opgøres således den samlede masse af færdiggjorte udviklingsprojekter til kostpris.

Færdiggjorte udviklingsprojekter værdiansættes til kostpris inklusiv indregnede indirekte produktionsomkostninger med fradrag af akkumulerede nedskrivninger.

Følgende forudsætninger gør sig gældende med hensyn til indregning:

 • aktivet kan opgøres pålideligt
 • aktivet er vigtigt for opgavevaretagelsen
 • aktivet har en fremtidig værdi for institutionen

Kontoen er en balancekonto, hvorpå tilgange registreres i form af debetposteringer.

A) Færdiggørelse af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse:

Ved færdiggørelse af udviklingsprojektet foretages en overføring af aktivet fra "Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - afgang" til regnskabskonto 50.12 "Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse". Inden overførslen justeres for eventuelle nedskrivninger.

Afgangen fra "Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - afgang" til "Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse" skal ske til bogført værdi, det vil sige uden gevinst eller tab.

Nedenstående eksempel viser registreringsforløbet for et immaterielt udviklingsprojekt under opførelse med afsluttende aktivering.  

Den løbende registrering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse: 

50.52
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

Eventuelle nedskrivninger i udviklingsperioden:

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -nedskrivning
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  70 70  

Afskrivning af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse til færdiggjorte udviklingsprojekter 

50.54
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -afgang
50.12
Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse*
D K D K
  200 130  

 * For udgiftsbaserede områder skal aktiveringen konteres på 50.17 Færdiggjorte udviklingsprojekter – ibrugtagning. 

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - nedskrivning
D K
70  

B) Kontering af anskaffelse af færdiggjorte udviklingsprojekter ved donation:

Hvis institutionen har fået aktivet helt eller delvist doneret/refunderet af en ekstern part, skal anskaffelsen suppleres med registreringer af donationen i institutionens regnskab som vist herunder. (I de tilfælde, hvor institutionen ikke selv betaler for aktivet, konteres ikke på konto 95.15 og 62.31).

50.12
Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

 

62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
87.30
Donationer - anlæg
D K D K
50      50

Kontoen er en balancekonto indeholdende de løbende nedskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser.

Følgende forhold kan indikere behov for nedskrivninger:

 • omkostninger anvendt på udvikling af systemløsninger, der er teknologisk forældede og ikke indgår i det færdigudviklede system
 • omkostninger, hvor der ikke kan dokumenteres en reel udviklingsværdi
 • tidsmæssige overskridelser, hvor de afledte omkostninger, ikke har givet en reel udviklingsværdi

Større og væsentlige nedskrivninger skal forelægges og godkendes af Finansudvalget, når de omfattes af gældende forelæggelsesregler.

Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af nedskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal nulstille anlægget på balancen.

Ved nedskrivning af et færdiggjort udviklingsprojekt foretages kontering som følger:

50.13
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. nedskrivninger
20.50
Nedskrivninger - alle anlæg
D K D K
  40 40  

Ved afhændelse af aktivet skal den regnskabsmæssige værdi udgå af balancen, og der skal udarbejdes en opgørelse over eventuel fortjeneste eller tab.

Der sondres i det efterfølgende mellem to former for afhændelse. Disse er henholdsvis:

 1. Salg af et anlægsaktiv
 2. Salg af et anlægsaktiv, der var helt eller delvist doneret til institutionen fra en ekstern part.

Donerer institutionen efter forudgående hjemmel et immaterielt eller materielt anlæg til en ekstern part uden at modtage betaling herfor, skal salget ske til 0 kr. En eventuel bogført værdi tabsføres.

Herudover skal for anlæg under udgiftsbaseret bevillinger foretages supplerende manuelle posteringer.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer i forbindelse med afgang.

Salg af et færdiggjort udviklingsprojekt
Tab/fortjeneste opgøres som forskellen mellem salgspris (reduceret med salgsudgifter) og den regnskabsmæssige værdi på afhændelsestidspunktet og føres over resultatopgørelsen som en del af driften.

Ved salget skal institutionen medtage afskrivninger indtil afhændelsestidspunktet. Afskrives der eksempelvis kvartalsvis, og sælges aktivet medio et kvartal, skal afskrivningen frem til medio kvartalet beregnes og udgiftsføres i resultatopgørelsen. Derefter fratrækkes aktivets bogførte værdi, før en eventuel gevinst eller tab opgøres.

50.15
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger på alle aktiver
D K D K
  xxx xxx  

Tidligere års af-/ned-/opskrivninger vedr. det afhændede aktiv er foretaget som vist i eksemplerne til kontonummer 50.13, 50.15 og 50.16.

Tab/fortjeneste opgøres som følger: 

To eksempler på salg af anlægsaktivTabGevinst

Kostprisen (anskaffelsesprisen)
- Akkumulerede afskrivninger
- Akkumulerede nedskrivninger
+ Akkumulerede opskrivninger

200
-60
-20
10

200
-60
-20
10

=Regnskabsmæssig værdi
- Salgsprisen (reduceret med salgsudgifter)

130
90

130
140

= Tab/fortjeneste (-) 40 -10

Heraf tilbageført opskrivning
Heraf påvirkning af resultatopgørelse

-10
30

-10
-20

Konteringen heraf foregår som illustreret nedenfor.

Trin 1: Tilbageførsel af opskrivning fra særlig egenkapitalkonto

Er der ikke foretaget nogen opskrivning fortsættes til trin 2.

Såfremt der tidligere undtagelsesvis er foretaget en opskrivning på konto 50.16 (udgør 10 i eksemplet), skal der foretages en tilbageførsel heraf. Posteringen nulstiller opskrivningen under aktivets værdi (konto 50.16) og nulstiller samtidig den opskrivning, der var placeret under egenkapitalen (konto 71.02).

Opskrivningen har aldrig været indtægtsført, og tilbageførslen påvirker heller ikke resultatopgørelsen.

50.16
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. opskrivninger
71.02
Opskrivning - færdiggjorte udviklingsprojekter
D K D K
  10 10  

Trin 2.1: Bogføring af salg med tab

Nedenstående eksempel viser konteringerne ved et salg med tab:

50.15
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. afskrivninger
50.14
Færdiggjorte udviklingsprojekter - afhændelse/ afgang
D K D K
60     200

 

50.13
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. nedskrivninger
D K
20  

 

Likvider22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
D K D K
90   30  

Trin 2.2: Bogføring af salg med gevinst

Hvis anlægget var solgt til 140 i stedet for 90 (jf. det andet eksempel i opstillingen af tab/gevinst ved afhændelse ovenfor) så vil der være en gevinst på 20. De sidste to konteringer vil da skulle foretages som følger:

Likvider20.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
140     20

Nulstilling af donationer, herunder tilbageførsel af foretagne donationsafskrivninger

Hvis det solgte anlæg var helt eller delvist doneret til institutionen (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), skal afhændelsen af anlægget suppleres med registreringer, der nulstiller af donationen samt genberegning af tab/gevinst.

I det gennemgående tabseksempel blev der konstateret et tab på 30 ved salget af anlægget.

Dette foreløbige resultat bliver nu forbedret med 35 svarende til den del af den oprindelige donation, der endnu ikke er blevet indtægtsført i resultatopgørelsen (tilbageførte donationsafskrivninger udgør 15).

Eksempel på salg af anlægsaktiv 

Tilbageførsel af oprindelig donation
Tilbageførsel af hidtil foretagne donationsafskrivninger

50
-15

=Regnskabsmæssig værdi

35

Heraf tilbageførsel af tidligere konstateret tab
Reel gevinst ved salg af anlægget

30
5

 

87.44
Donationsafskrivning/tilbageførsel
87.30
Donationer - anlæg
D K D K
  15 50  

 

22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
  30   5

Salg af anlæg på udgiftsbaserede bevillinger

Eksemplerne vedrørende salg af anlæg er baseret på, at anlægget hører til en hovedkonto med omkostningsbaserede bevillinger.

Hvis anlægget hører til en hovedkonto med udgiftsbaserede bevillinger (infrastruktur og nationalejendom), skal institutionen stadig foretage de ovenstående transaktioner i forbindelse med salget af anlægget (og eventuelt tilbageførsel af donationen).

Det omkostningsbaserede tab/gevinst elimineres ved, at der foretages manuelle posteringer, der neutraliserer tab/gevinst i resultatopgørelsen samt indtægtsfører salgsprisen i balancen. Konteringsgangen er beskrevet under konto 52.94.

Akkumulerede afskrivninger er den samlede løbende værdiforringelse bestående af de årlige afskrivninger, der har været siden aktivets anskaffelse.

Kontoen er en aktivkonto indeholdende de løbende afskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser. Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af afskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre / nulstille de akkumulerede afskrivninger.

Ved salg tilbageføres de akkumulerede afskrivninger. Man skal derfor være opmærksom på, at de akkumulerede afskrivninger ved afhændelse af et givent aktiv skal tilbageføres (se f.eks. konto 50.14 ”Færdiggjorte udviklingsprojekter afhændelse/afgang”, der indeholder et eksempel på salg af aktiver og herunder tilbageførsel af akkumulerede afskrivninger).

50.15
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger på alle aktiver
D K D K
  60 60  

Hvis det pågældende aktiv er helt eller delvist doneret til institutionen (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), så skal der foretages en forholdsmæssig donationsafskrivning, som reducerer passivet.

87.44
Donationsafskrivning/tilbageførsel
20.10
Neutralisering af afskrivninger via donationer
D K D K
15     15

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men skal modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages debetposteringer ved registrering af værdiforøgelse, mens der foretages kreditposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre/nulstille de akkumulerede opskrivninger.

50.16
Færdiggjorte udviklingsprojekter - opskrivninger
71.02
Opskrivning - færdiggjorte udviklingsprojekter
D K D K
10     10

Ved ibrugtagning af immaterielle udviklingsprojekter under en udgiftsbaseret hovedkonto benyttes konto 50.17 Færdiggjorte udviklingsprojekter - ibrugtagning.

Dette er i modsætning til de omkostningsbaserede hovedkonti, hvor ibrugtagningen konteres på konto 50.12. Imidlertid indgår 50.12 i bevillingsafregningen for de udgiftsbaserede bevillingstyper, og en kontering af ibrugtagningen på denne konto vil påføre hovedkontoen udgiften dobbelt.

Nedenfor ses et konteringseksempel på aktivering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse til færdiggjorte udviklingsprojekter for udgiftsbaserede områder:

50.54
Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse -afgang
50.17
Færdiggjorte udviklingsprojekter - ibrugtagning
D K D K
  200 200  

Nedskrivning af et udviklingsprojekt under udførelse foretages med regnskabskonto 50.17 som modkonto for den del, der vedrører udvikling: 

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse - nedskrivning
50.17
Færdiggjorte udviklingsprojekter - ibrugtagning
D K D K
70     70