Finansielle poster (25-26)

Kontering af de finansielle poster

De finansielle poster består af henholdsvis finansielle indtægter og finansielle omkostninger.

De finansielle indtægter indeholder poster vedrørende renteindtægter og udbytte. Desuden registreres her en eventuel forskel mellem nominel værdi af udlånsnedbringelsen og indbetalt afdragsprovenu, værdiforskydning af solgte værdipapirer, værdiforskydning af finansielle aktiver samt en eventuel forskel mellem den nominelle værdi og provenuet af den gæld (lån), som er optaget (overtaget).

De finansielle udgifter indeholder poster vedrørende renteudgifter m.v. Renteudgifter er vederlag for rådighed over likviditet og er knyttet til en bestemt tidsperiode (termin). Som hovedregel periodiseres renter efter forfaldstidspunktet/opkrævningstidspunktet. Det betyder for eksempel, at en kvartalsvis bagudrettet rentetilskrivning skal registreres i den sidste måned i det pågældende kvartal.

Under renter hører endvidere gebyrer, der beregnes ud fra en hovedstol og en tidsperiode. Ved opfyldelsen af sådanne betingelser skal betalingen betragtes og registreres som rente. Udgør gebyrerne derimod betaling for en konkret handling/transaktion, skal de registreres på regnskabskonto 22.70 "Køb af tjenesteydelser i øvrigt".

Under renteomkostninger tilskrives former for renter, hvor renteudgiften skyldes for sen betaling af en leverance (varer og tjenesteydelser).

Desuden omfatter de finansielle udgifter registrering vedrørende tab og gevinster ved udlån samt tab og gevinster ved erhvervelse af værdipapirer. Ligeledes konteres tab og gevinster ved finansielle aktiver samt værdiforskydninger ved betalte afdrag.