25 Finansielle indtægter

Kontering af finansielle indtægter.

På standardkonto 25 konteres finansielle indtægter som f.eks. likviditetsreguleringer, renteindtægter, gevinst/tab på værdipapirer ved salg og udbytter.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Her registreres indtægten for rentekompensation for statsinstitutioner under ordningen med selvstændig likviditet.

Kontoen benyttes af institutioner, der med Økonomistyrelsen har indgået en særaftale for likviditets- og rentereguleringer.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved renteindtægter.

Kontoen glæder for statsinstitutioner under ordningen med selvstændig likviditet.

På kontoen registreres de kvartalsvise rentetilskrivninger, der er en renteindtægt, på bankkonti i Statens Koncern Betalinger (SKB) eller i Danmarks Nationalbank. Dog registreres renteindtægter på SKB-konto FF7 på konto 25.30.

Renterne beregnes af SKB-systemet kvartalsvist bagud og indsættes på institutionens finansieringskonto.

Hvis rentetilskrivningerne er en renteudgift, registreres den på relevante regnskabskonti under standardkonto 26 "Finansielle omkostninger".

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der foretages kreditposteringer.

Kontoen glæder for statsinstitutioner under ordningen med selvstændig likviditet.

På kontoen registreres de kvartalsvise rentetilskrivninger, der er en renteindtægt, på SKB-konto FF7 i Statens Koncern Betalinger (SKB).

Renterne beregnes af SKB-systemet kvartalsvist bagud og indsættes på institutionens finansieringskonto.

Hvis rentetilskrivningerne er en renteudgift, registreres den på konto 26.30 "Renteudgifter SKB FF7".

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der foretages kreditposteringer.

Her registreres tilskrevne renteindtægter fra indestående i banker, der ikke indgår i SKB.

Såfremt det tilskrevne rentebeløb skulle være negativt (renteudgift), registreres beløbet også på denne konto (debet). Statsinstitutioner skal naturligvis søge at undgå renteudgifter, men dette kan fx opstå i følgende situationer:

  • udtræk af et beløb samme dag som det indsættes (hvis forskellige valideringstidspunkter)
  • hvor en ydelse til pengeinstituttet betales med rentedage (i stedet for med et gebyr)
  • ved overtræk (ikke tilladt).

Kontoen er en resultatkonto og krediteres for renteindtægter.

Enkelte statsinstitutioner har særlig hjemmel til at udlåne penge ved varetagelsen af formål på finansloven. Staten modtager i de efterfølgende regnskabsår renteindtægter fra disse udlånte likvide midler.

Kontoen er en resultatkonto og krediteres for renteindtægter.

På kontoen registreres renteindtægter fra statens beholdning af rentebærende værdipapirer, fx obligationer.

Kontoen er en resultatkonto og krediteres for renteindtægter.

Staten besidder beholdninger af aktier og andele i andelsselskaber. På denne konto konteres de udbytter statslige institutioner modtager af disse aktier og andele.

Kontoen er en resultatkonto og krediteres for udbytter.

Her konteres de morarenter og gebyrer, som opkræves i forbindelse med forsinkede indbetalinger.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

Denne konto krediteres for renteindtægter, der ikke falder ind under de øvrige former for renteindtægter på standardkonto 25.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

Kontoen benyttes af regnskabstekniske hensyn til opgørelsen af værdien af udlån, der opgøres til nominel udlånsværdi.

Kontoen anvendes i de tilfælde, hvor der de facto er forskel mellem nominelt og betalt afdrag.

Kontoen kan dog ikke anvendes til registrering af sådanne forskelle, som repræsenterer en egentlig disposition. Disse skal registreres som en udgift eller indtægt i bevillingsregnskabet.

Kontoen må kun anvendes på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger.

25.91
Forskel mellem nominel værdi af afdrag og indbetalt afdragsprovenu
55.12
Afdrag på udlån
D K D K
10      130

 

Likvider
D K
120  

Kontoen er en regnskabsteknisk konto, der er nødvendig af hensyn til opgørelsen af værdien af værdipapirer, der opgøres til anskaffelsesværdi.

Kontoen anvendes i de tilfælde, hvor der de facto er forskel mellem bogført værdi og salgsprovenu.

Kontoen kan dog ikke anvendes til registrering af sådanne forskelle, som repræsenterer en egentlig disposition. Disse skal registreres som en udgift eller indtægt i bevillingsregnskabet.

Kontoen må kun anvendes på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger.

På kontoen registreres tab og gevinster. Nedenstående eksempel viser konteringer ved et tab.

25.92
Værdiforskel, solgte værdipapirer
59.XX
Værdipapirer, afgange
D K D K
10     130

 

Likvider
D K
120  

Kontoen benyttes af regnskabstekniske hensyn til opgørelsen af værdien af andre finansielle aktiver.

Den benyttes kun, hvis der i årene efter emissionstidspunktet er en forskel (ud over afgangen af emissionskurstab på konto 57.12 "Emissionskurstab alle - afgang") mellem statens likvide betalinger af afdrag og formindskelsen af statsgælden.

Kontoen må kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

Kontoen må kun anvendes på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger.

Enkelte statsinstitutioner har særlig hjemmel til at optage prioritetsgæld eller anden langfristet gæld (på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger).

Hvis der ved optagelsen af sådan prioritetsgæld eller anden langfristet gæld er en forskel mellem gældens nominelle værdi og det likvide provenu konteres denne forskel på konto 25.94.

Konto 25.94 må ikke anvendes i forbindelse med langfristet gæld på SKB FF4-kontoen.

På kontoen registreres en udgift (dvs. en debetpostering), hvis det likvide provenu er mindre end tilgangen af gælden, mens der registreres en indtægt (dvs. en kreditpostering), hvis det likvide provenu er større.