Overførselsindtægter mv. (30-34)

Kontering af overførselsindtægter mv.

Overførselsindtægter omfatter skatter og afgifter, det vil sige skatter beregnet på grundlag af indkomst eller formue samt told og forbrugsafgifter. Der opgøres netto for skatter overført til andre (fx skatter afregnet til kommuner, til EU eller bidrag overført til andre ministerier).

Dertil kommer obligatoriske gebyrer, bidrag mv. Sondringen mellem obligatoriske bidrag til sociale ordninger og egentlige skatter går på, om beløbet effektivt er øremærket til sikringsformål. Skattebøder kan enten indgå som bøder eller sammen med den skat, de vedrører, afhængigt af om den skatteopkrævende myndighed opkræver bøden sammen med skatten eller isoleret.

Visse kontrol- og tilsynsafgifter, der statistisk betragtes som skatter, henregnes til driftsindtægter, idet der kan siges at være en regulerende modydelse (autorisationer, tilladelser), jf. standardkonto 13 "Kontrolafgifter og gebyrer".

Endvidere omfatter overførselsindtægter overførsler fra kommuner og regioner.

Statslige overførselsindtægter indeholdes desuden i overførselsindtægterne. Der er tale om udgifter til opgaver/ydelser, der varetages/udføres af en anden statsinstitution efter særskilt aftale med den udgiftsafholdende institution. Køb af varer og tjenester, der udbydes på sælgerens præmisser (til en bredere kreds af købere), omfatter standardkontoen derimod ikke. Sådanne køb registreres på standardkonti efter de i øvrigt gældende regler.

Det er væsentligt at sondre mellem på den ene side "Interne statslige overførselsindkomster" og på den anden side "Internt statsligt salg af varer og tjenester". Hvorvidt der er tale om overførselsindkomster eller ordinære driftsindtægter afgøres ud fra, om der foreligger en egentlig modydelse til betalingen mellem de to statsinstitutioner. "Interne statslige overførselsindtægter" omfatter således overførsler uden modydelser, mens transaktioner med en egentlig modydelse konteres under standardkonto 12 "Internt statsligt salg af varer og tjener".

Standardkonto 33 "Interne statslige overførselsindtægter" skal ses i sammenhæng med standardkonto 43 "Interne statslige overførselsudgifter". Registrering på kontiene skal aftales mellem parterne, således at det sikres, at registreringerne vil modsvare hinanden. I denne forbindelse er det først og fremmest "købers" opgave at give sig til kende og markere, at denne er en del af den statslige sektor.