30 Skatter og afgifter

Kontering af skatter og afgifter

Standardkonto 30 "Skatter og afgifter" omfatter alle former for indkomstskat, told- og forbrugsafgifter af enhver art samt andre direkte og indirekte skatter herunder realrenteafgifter.

Skattebøder konteres ligeledes på denne standardkonto, når bøden opkræves sammen med skatten af den skatteopkrævende myndighed.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes til bogføring af tab på skatter og afgifter.

Tab bogføres ved debetpostering og modkonteres på balancen på konto 61.03 Restante skatter og afgifter til inddrivelse.

Ved bogføring af det faktiske tab tilbageføres det tidligere bogførte forventede tab på skatter og afgifter.

Kontoen anvendes til bogføring af forventet tab på skatter og afgifter.

Nye forventede tab bogføres ved en debetpostering og modkontoen på balancen er konto 61.04 Nedskrivning på skatter og afgifter.

Herudover skal eksisterende forventede tab tilbageføres (krediteres) på kontoen, når det faktiske tab er konstateret.

Endelig skal der registreres en ændring i forventet tab, når kursværdien ændres på eksisterende fordringer, hvor der i forvejen er optaget et forventet tab.

Ovenstående registreringer foretages normalt som en samlet registrering af periodens ændring i det forventede tab.

Kontoen omfatter indkomstskatter betalt af personer og dødsboer. Kontoen inkluderer betalt arbejdsmarkedsbidrag, der betragtes som indkomstskat.

Kontoen må kun anvendes af Skatteforvaltningen.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

Kontoen omfatter indkomstskatter betalt af virksomheder, fonde, foreninger mv.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

Kontoen omfatter skatter betalt i henhold til lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven).

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

Kontoen omfatter skatter, der udskrives på grundlag af formue, uanset om disse betales løbende (formueskat, vægtafgifter) eller som engangsbeløb (afgifter af arv og gave).

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

Kontoen omfatter:

 • Afgifter af varer og tjenester
 • Generelle omsætningsafgifter
 • Told- og importafgifter
 • Afgifter af specielle varer, transaktioner og tjenester.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På regnskabskontoen bogføres der afregninger med kommuner vedr. indkomst- og selskabsskat m.m. Staten opkræver disse skatter på vegne af kommunerne og skatterne overføres herefter til kommunerne. Endvidere bogføres der Kompensationsbeløb til Grønland.

Kontoen debiteres.

Kontoen må kun anvendes af Skatteministeriet.

Kontoen omfatter skatter og afgifter, som ikke falder ind under kontiene 30.10 til 30.70.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

Kontoen omfatter fx:

 • Gebyrer for udstedelse af pas, visum og kørekort
 • Jagttegnsafgifter og jagtprøvegebyrer

Gebyrer fra virksomheder konteres under standardkonto 13 "Kontrolafgifter og gebyrer".

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

Kontoen omfatter fx skattebøder, parkeringskontrolafgifter og tjenstlige bøder.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

Kontoen omfatter bidrag til sociale ordninger. fx:

 • Medlemsbidrag til arbejdsløshedsforsikring
 • Lønmodtagerbidrag til ATP
 • Lønmodtagerbidrag til Handelsflådens Velfærdsråd
 • Arbejdsgiverbidrag til Handelsflådens Velfærdsråd
 • Rederibidrag vedr. sygesikring mv. for søfolk i udenrigsfart

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

Kontoen omfatter skatter og afgifter, som ikke falder ind under kontiene 30.03 til 30.94, fx

 • rykkergebyr
 • administrationsgodtgørelse for lønindeholdelse
 • retsafgifter

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.