31 Overførselsindtægter fra EU og øvrig udland

Kontering af overførselsindtægter fra EU og øvrig udland

Standardkonto 31 "Overførselsindtægter fra EU og øvrig udland" omfatter overførsler fra EU til Danmark. Tillige bogføres der overførsler fra Grønland og Færøerne, fra EU-lande samt øvrig udland.

Overførsler, der vedrører refusion i forbindelse med anlægsarbejder, konteres dog som en refusion på standardkonto 87 "Donationer/refusioner".

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen benyttes til løbende overførselsindtægter fra Grønland og Færøerne fx:

 • refusion for udlånte tjenestemænd
 • indbetaling af pensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres tilskud/støtte til landbruget som finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget. 

Kontoen omfatter fx:

 • Eksportstøtte
 • Produktionstilskud
 • Enkeltbetalingsordningen
 • Tab på solgte produkter
 • Lagernedskrivning samt lagerudgifter i forbindelse med interventionskøb.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra Den Europæiske Socialfond, ESF (strukturfond).

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres tilskud/støtte til landdistrikterne, som finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Beløb der modtages dækker den EU-medfinansierede del af udgifterne til fx:

 • Miljøvenlige jordforanstaltninger
 • Artikel 33
 • Ø-støtte
 • Efteruddannelse
 • Forbedringsordningen
 • Yngre Jordbrugere
 • Strukturprojekter, LEADER
 • Læhegn

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra EU i forbindelse med forsknings- og udviklingsprogrammer, fx ESPRIT, RACE, BIRTE, EURAM(European Academy of Management) og JOULE.

Kontoen er en indtægtskonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra EU i forbindelse med transportprogrammer, som har til formål at gennemføre det integrerede transportmarked.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra EU i forbindelse med undervisningsprogrammer, fx ERASMUS-programmet.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På kontoen registreres beløb, der modtages fra EU i forbindelse med EU’s genopretningsfacilitet.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

Kontoen omfatter overførsler fra EU’s institutioner, som ikke er dækket af kontiene 31.15 til 31.52.

Bemærk: Refusion af tjenesterejseudgifter m.m. fra fx EU Rådet og EU Kommissionen skal registres på konto 21.10 øvrige indtægter.

Indtægter modtaget fra EU-lande eller udlandet i øvrigt, (dvs. overførselsindtægter der ikke kommer fra EU’s Institutioner, Færøerne og Grønland) skal konteres på hhv 31.80 og 31.90.

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

Kontoen benyttes i de situationer, hvor der for EU-refusionsordninger med immaterielle eller materielle anlægsprojekter kan opstå en tidsmæssigt forskydning mellem registreringen af indtægter og udgifter.

Kontoen må kun benyttes under bevillingstyperne driftsbevilling, statsvirksomhed og anlægsbevilling.

Kontoen må kun benyttes efter aftale med Økonomistyrelsen.

Nedenfor er vist konteringseksempel ved brug af kontoen ved anlægsaktivering under EU’s genopretningsfacilitet. Der er tale om supplerende konteringer til den almindelige anlægskontering.

1. Den afledte registrering på donationskontoen:

87.30
Donationer
61.40
Igangværende arbejder for fremmed regning
D K D K
  xxx   xxx  

2. Kontering af EU-indtægten og neutraliseringen:

31.52
EU’s genopretningsfacilitet
31.79
Neutralisering af EU-udviklingsindtægter
D K D K
  xxx   xxx  

Kontoen er en indtægtskonto, hvor beløbet som følge af neutraliseringen skal debiteres.

På regnskabskontoen konteres indtægter modtaget fra organisationer, uddannelsesinstitutioner mv. i EU-lande (dvs. overførselsindtægter der ikke kommer fra EU’s Institutioner, Færøerne og Grønland).

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.

På regnskabskonto 31.90 konteres indtægter modtaget fra øvrige udland (dvs. overførselsindtægter der ikke kommer fra EU’s Institutioner, EU-lande, Færøerne og Grønland).

Kontoen er en indtægtskonto og beløbet krediteres.