26 Finansielle omkostninger

Kontering af finansielle omkostninger

På standardkonto 26 konteres finansielle omkostninger f.eks. likviditetsreguleringer, renteudgifter, gebyrudgifter og tab/gevinst på udlån eller ved køb af værdipapirer.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Her registreres udgiften for rentekompensation for statsinstitutioner under ordningen med selvstændig likviditet.

Kontoen benyttes af institutioner, der med Økonomistyrelsen har indgået en særaftale for likviditets- og rentereguleringer.

Kontoen er en resultatkonto og debiteres for renteudgifter.

På kontoen registreres renteudgifterne af den langfristede SKB-gæld, der opstår ved træk på SKB-kontoen (FF4) i forbindelse med køb af anlægsaktiver.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Konteringseksemplet nedenfor illustrerer konteringen heraf. Som det fremgår konteres renten som en udgift på resultatopgørelsen, mens selve udbetalingen konteres som en likviditetsafgang på finansieringskontoen på balancen.

26.20
Renteudgifter SKB FF4
62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
D K D K
xxx       xxx

På kontoen registreres de beregnede renteudgifter på FF7-bankkontoen i Statens KoncernBetalinger (SKB).

Renterne beregnes og tilskrives af SKB-systemet kvartalsvist bagud. En renteudgift hæves på institutionens finansieringskonto og indsættes på en anden bankkonto i SKB-systemet, som tilhører Finansministeriet.

Den enkelte institution er ansvarlig for bogføringen af de tilskrevne renter på kontoen.

Det skal understreges, at rentetilskrivningen på de rentebærende likviditetskonti skal opdeles i renteindtægter og renteudgifter, men bevægelsen skal bogføres samlet på likviditetskontoen (konto 62.31 "SKB FF7 finansieringskonto").

Konteringseksemplet nedenfor illustrerer konteringen af en kvartalsvis renteudgift. Det fremgår, at renten konteres som en udgift på resultatopgørelsen, mens selve udbetalingen konteres som en likviditetsafgang på finansieringskontoen på balancen.

26.30
Renteudgifter SKB FF7
62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
D K D K
xxx       xxx

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der foretages debetposteringer.

For statsinstitutioner under ordningen med selvstændig likviditet registreres her den del af de kvartalsvise rentetilskrivninger i SKB, der er en renteudgift, og som ikke er indeholdt i de øvrige regnskabskonti vedrørende renteudgifter.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

26.40
Renteudgifter SKB
62.xx
SKB
D K D K
xxx       xxx

Her registreres renteudgifter af prioritetsgæld samt reservefonds- og administrationsbidrag.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der foretages debetposteringer.

Denne konto anvendes til bogføring af emissionskurstab ved udstedelse af statsgældspapirer.

Denne konto må kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

Kontoen anvendes til løbende indeksering af statsgældspapirer.

Denne konto må kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

Her konteres morarenter og gebyrer som bliver pålagt ved forsinket betaling. Kontoen benyttes ved betaling til andre offentlige myndigheder fx SKAT.

Ved opkrævning af morarenter og gebyrer fra ikke-offentlige myndigheder benyttes konto 26.81 Morarenter og gebyrer.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Her konteres morarenter og gebyrer som bliver pålagt ved forsinket betaling. Kontoen benyttes ved betaling til leverandører.

Ved opkrævning af morarenter og gebyrer fra offentlige myndigheder benyttes konto 26.80 Morarenter og gebyrer til andre offentlige myndigheder.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Denne konto anvendes til renteudgifter, der ikke falder ind under de øvrige former for renteudgifter på standardkonto 26.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Kontoen er en regnskabsteknisk konto til brug for opgørelsen af værdien af udlån, der opgøres til nominel udlånsværdi.

Kontoen anvendes i de tilfælde, hvor der de facto er forskel mellem nominel værdi af udlån og udbetalt låneprovenu.

Kontoen kan ikke anvendes til registrering af forskelle, som repræsenterer en egentlig disposition. Disse forskelle skal registreres som en udgift eller indtægt i bevillingsregnskabet.

På kontoen registreres tab og gevinster. Ved tab foretages debetposteringer, mens der ved gevinst føres kreditposteringer.

Kontoen må kun anvendes på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger.

26.91
Tab/gevinst ved udlån
54.16
Tilgang udlån
D K D K
  10 160  

 

Likvider
D K
  150

Kontoen er en regnskabsteknisk konto til brug for opgørelsen af værdien af værdipapirer, der opgøres til anskaffelsesværdi.

Kontoen kan anvendes i de tilfælde, hvor der ved erhvervelsen er væsentlig forskel mellem markedsværdi og anskaffelsesværdi (fx erhvervelse ved gave), og hvor værdipapirerne kan registreres til markedsværdi.

Kontoen kan ikke anvendes til registrering af forskelle, som repræsenterer en egentlig disposition. Disse forskelle skal registreres som en udgift eller indtægt i bevillingsregnskabet.

På kontoen registreres tab og gevinster. Ved tab foretages debetposteringer, mens der ved gevinst føres kreditposteringer.

Kontoen må kun anvendes på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger.

26.92
Tab/gevinst ved køb af værdipapirer
58.16
Tilgang værdipapirer
D K D K
  10 160  

 

Likvider
D K
  150

Kontoen benyttes kun, hvis der på emissionstidspunktet er en yderligere forskel (ud over tilgangen af emissionskurstab på konto 56.16 "Emissionskurstab alle - tilgang") mellem det likvide provenu og forøgelsen af statsgælden.

På kontoen registreres tab og gevinster. Ved tab foretages debetposteringer, mens der ved gevinst føres kreditposteringer.

Kontoen må kun anvendes af Danmarks Nationalbank vedr. statsgælden.

Kontoen må kun anvendes på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger.

Kontoen benyttes til registrering af forskelle mellem nominel værdi af afdrag og betalt afdrag på statsinstitutioners langfristede gæld

Herudover kan kontoen indeholde andre former for tab/gevinst i forbindelse med nedbringelse af finansiel gæld.

Konto 26.94 må ikke anvendes i forbindelse med langfristet gæld på SKB FF4-kontoen.

På kontoen registreres tab og gevinster, det vil sige, at der ved tab foretages debetposteringer, mens der ved gevinst føres kreditposteringer.

26.94
Værdiforskelle i nominel værdi af afdrag og indbetalt afdragsprovenu
85.02/85.04
Afdrag prioritetsgæld/anden langfristet gæld
D K D K
  10 160  

 

Likvider
D K
  150