50.5X Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse

Kontering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse

Til udviklingsprojekter under opførelse hører blandt andet udvikling af IT-systemer, software mv.

Udviklingen kan relatere sig til systemer, der udvikles fra grunden, hvor institutionen har specificeret kravene, eller være en ekstern og intern videreudvikling af anskaffede af standardsystemer, hvor funktionaliteten af systemet ændres på baggrund af institutionens kravspecifikationer.

Er der tale om færdiggjorte udviklingsprojekter, klassificeres disse under "Færdiggjorte udviklingsprojekter".

Følgende forhold gør sig således gældende for indregning som et immaterielt udviklingsprojekt under opførelse:

  • projektet er ikke færdiggjort
  • projekter forventes ikke færdiggjort på balancetidspunktet
  • projektet udføres for egen regning
  • projektets størrelse
  • godkendelse af projektet fra de bevilgende myndigheder

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

"Immaterielle udviklingsprojekter under opførsel - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års påbegyndte projekter som tidligere års uafsluttede projekter. På kontoen opgøres således den samlede masse af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse til kostpris

IT-udviklingsprojekter har flere faser med forskellige indregningskriterier i forhold til balancen. Der henvises til It-udviklingsprojekter (oes.dk) for yderligere oplysninger.

Interne produktionsomkostninger er obligatoriske at indregne, såfremt de samlede produktionsomkostninger til anskaffelses og udvikling er 15 mio. kr. eller derover.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå tilgange registreres i form af debetposteringer.

Mens projektet er i gang, optages omkostningerne til projektet som en tilgang på projekter under opførelse. Dette illustreres af nedenstående konteringseksempel.

50.52
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

Der skal med periodiske mellemrum foretages vurderinger af, hvorvidt aktivet under opførelse reelt har den værdi, det står opført til, eller om der er behov for nedskrivninger.

Situationer der kan indikere behov for nedskrivninger kan være:

  • beslutning om at projektet ændrer karakter så udvalgte udviklingsspor ikke gennemføres
  • spildte udviklingsomkostninger afholdt på systemløsninger, der er teknologisk forældede og ikke indgår i det færdige system
  • omkostninger, hvor der ikke kan dokumenteres en reel udviklingsværdi
  • tidsmæssige overskridelser, hvor de afledte omkostninger, ikke har givet en reel udviklingsværdi

Større og væsentlige nedskrivninger skal forelægges og godkendes af Finansudvalget, når de omfattes af gældende forelæggelsesregler.

Generelt gør det sig gældende at:

Anlægsaktiver under opførelse nedskrives, når udviklingsomkostninger som indgår i aktivets kostpris anses som spildte, relaterer sig til ineffektivitet eller er indledende driftstab.  Udgifterne medregnes således ikke i kostprisen. Nedskrivningskravet omfatter alle anlægsaktiver under opførelse, herunder bygge og IT projekter, som er i en udviklingsfase.

Kontoen er en balancekonto indeholdende de løbende nedskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser. Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af nedskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal nulstille anlægget på balancen.

Ved nedskrivning af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse foretages kontering som følger:

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - nedskrivninger
20.50
Nedskrivninger – alle aktiver
D K D K
   40 40  

Ved afgang af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse skal sondres mellem tre forhold:

- Aktivering af projektet (overgang fra projekter under udvikling til færdiggjorte projekter)
- Salg af et anlægsaktiv til ekstern part
- Salg af et anlægsaktiv til ekstern part, hvor anlægget er helt eller delvist doneret til institutionen

Herudover skal for anlæg under udgiftsbaseret bevillinger foretages supplerende manuelle posteringer.

A) Færdiggørelse af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse:

Ved færdiggørelse af udviklingsprojektet foretages en overføring af aktivet fra "Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - afgang" til regnskabskonto 50.12 "Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse". Forinden denne overførsel justeres for eventuelle nedskrivninger.

Afgangen fra "Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - afgang" til "Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse" skal ske til bogført værdi, det vil sige uden gevinst eller tab.

Nedenstående eksempel viser registreringsforløbet for et immaterielt udviklingsprojekt under opførelse med afsluttende aktivering.

Den løbende registrering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse:

50.52
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

Eventuelle nedskrivninger i udviklingsperioden:

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - nedskrivning
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  70 70  

Aktivering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse til færdiggjorte udviklingsprojekter:

50.54
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -afgang
50.12
Færdiggjorte udviklingsprojekter - anskaffelse*
D K D K
  200 130  

*For udgiftsbaserede områder skal aktiveringen konteres på 50.17 Færdiggjorte udviklingsprojekter – ibrugtagning. 

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - nedskrivning
D K
 70  

B) Afgang af immaterielt udviklingsprojekt under opførelse ved salg til en ekstern part:

Ved salg til ekstern part kan opstå et tab eller en gevinst, der opgøres som forskellen mellem salgspris (reduceret med salgsudgifter) og den regnskabsmæssige værdi på afhændelsestidspunktet. Tab eller gevinst føres over resultatopgørelsen som en del af driften.

Ved salget skal udelukkende tages højde for eventuelle nedskrivninger, da afskrivninger ikke forekommer.

I forlængelse af forrige eksempler vises to registreringsforløb ved henholdsvis tab eller gevinst:

To eksempler på salg af anlægsaktiv

   Tab

Gevinst

 Kostprisen (anskaffelsesprisen)
- Akkumulerede nedskrivninger

200
-70

200
-70

=Regnskabsmæssig værdi
- Salgsprisen (reduceret med salgsudgifter)

130
90

130
140

= Tab/gevinst (-)

40

-10

Heraf påvirkning af resultatopgørelse

40

-10

Konteringen heraf foregår som illustreret nedenfor.

Bogføring af salg med tab:

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -nedskrivning
50.54
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse -afgang
D K D K
70     200

 

Likvider22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
D K D K
90   40   

Bogføring af salg med gevinst:

Hvis anlægget var solgt til 140 i stedet for 90 (jf. det andet eksempel i opstillingen af tab/gevinst ved afhændelse ovenfor), vil der være en gevinst på 10.

De sidste to konteringer er da som følger:

Likvider21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
140     20

C) Afgang af doneret immaterielt udviklingsprojekt under opførelse ved salg til en ekstern part:

Hvis det solgte anlæg var helt eller delvist doneret til institutionen (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), skal afhændelsen af anlægget suppleres med registreringer, der nulstiller af donationen samt genberegning af tab/gevinst.

Med udgangspunkt i et anlæg med en delvis donation på 50 udbygges eksemplet, hvor der blev konstateret et tab på 40.

Dette foreløbige resultat bliver nu forbedret med 50 svarende til den oprindelige donation.

Eksempel på salg af anlægsaktiv

   

Tilbageførsel af oprindelig donation
Tilbageførsel af hidtil foretagne donationsafskrivninger

50
0

=Regnskabsmæssig værdi

50

Heraf tilbageførsel af tidligere konstateret tab

40

Reel gevinst ved salg af anlægget

10

 

87.44
Donationsafskrivning/tilbageførsel
87.30
Donationer - anlæg
D K D K
   50  

 

22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
   40   10

Salg af anlæg på udgiftsbaserede bevillinger

Eksemplerne (b og c) vedrørende salg af anlæg er baseret på, at anlægget hører til en hovedkonto med omkostningsbaserede bevillinger.

Hvis anlægget hører til en hovedkonto med udgiftsbaserede bevillinger (infrastruktur og nationalejendom), skal institutionen stadig foretage de ovenstående transaktioner i forbindelse med salget af anlægget (og eventuelt tilbageførsel af donationen).

Det omkostningsbaserede tab/gevinst elimineres ved, at der foretages manuelle posteringer, der neutraliserer tab/gevinst i resultatopgørelsen samt indtægtsfører salgsprisen i balancen. Konteringsgangen er beskrevet under konto 52.94.