50.3X Erhvervede koncessioner mv.

Kontering af erhvervede koncessioner mv.

Under erhvervede koncessioner mv. aktiveres fx rettigheder og licenser for brug af standard IT-systemer, applikationer, Microsoft Office-pakken mv., hvor det kun er selve rettigheden, der erhverves og ikke systemet som helhed.

Koncessioner omfatter særlige tilladelser til at drive en bestemt virksomhed af samfundsmæssig betydning, fx mineraludvinding. For at klassificere en koncession på balancen er det en forudsætning, at koncessionen opfylder definitionen på et anlægsaktiv, det vil sige, rettigheden skal skabe indtægter eller medvirke ved målopfyldelsen for institutionen.

Under patenter klassificeres rettigheder, der består i en ret til udnyttelsen af en opfindelse. Erhvervede patenter kan fx bestå i en forskers andel af et patent. Ofte vil retten til patentet være fordelt mellem flere parter, hvilket har betydning i forbindelse med registrering og værdiansættelse af patentet. For klassifikationen er det tilstrækkeligt at rubricere rettigheden som et patent. Et patent forudsætter en officiel godkendelse.

Under licenser hører blandt andet de licenser, der er erhvervet for at få ret til at anvende et software system. Licenser er en ret til erhvervsmæssigt at udnytte en opfindelse, en anden har gjort. For licenser skelnes der mellem, om der betales for en løbende licens, eller om der er foretaget en større og længerevarende investering i licensen. I det første tilfælde skal licensen ikke medtages på balancen, mens institutionen skal klassificere licensen under rettigheder på balancen i det andet tilfælde. For at licenser kan aktiveres, er det et krav, at licensen har en varighed udover et år, og at den ikke udløber før en ny version kommer på markedet. Ellers betragtes licensen som en omkostning, der bogføres over driften. Ofte køber en institution kun én licens, men modtager samtidig retten til at flere medarbejdere kan bruge licensen.

Rettigheder skal være erhvervet mod et vederlag. Internt oparbejdede rettigheder skal ikke medtages her, men under "Færdiggjorte udviklings projekter".

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

"Erhvervede koncessioner - anskaffelse" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års anskaffelser som tidligere års anskaffelser. På kontoen opgøres således den samlede masse af erhvervede koncessioner til kostpris.

De omkostninger, der må aktiveres, må maksimalt udgøre det ydede vederlag og omkostninger ved erhvervelsen, herunder installationsomkostninger mv.

Hvor anskaffelserne eller betalingerne dækker ét år eller mindre, skal der ikke ske aktivering og værdiansættelse. I stedet konteres anskaffelser og betalinger som en udgift på regnskabskonto 16.20 "Leje af arealer, udgifter vedrørende rettigheder". Dette skyldes, at de periodevise betalinger er at sidestille med leje og dækker periodens ressourceforbrug.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå tilgange registreres i form af debetposteringer.

a) Kontering af erhvervede koncessioner mv. ved køb:

50.32
Erhvervede koncessioner mv. - anskaffelse
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

BEMÆRK: Foretager institutionen en forbedring på et allerede eksisterende aktiv, skal den værdistigning, forbedringen har påført aktivet, bogføres som en anskaffelse, som anvist ovenfor. Der skal endvidere oprettes et separat anlægskort til forbedringen i anlægskartoteket.

Der skal foretages en sondring mellem reelle forbedringer og vedligeholdelse. Er der tale om vedligeholdelsesomkostninger, skal de løbende udgiftsføres over driften på regnskabskonto 22.30 "Reparation og vedligeholdelse".

b) Kontering af erhvervede koncessioner mv. ved donation:

Hvis institutionen har fået aktivet helt eller delvist doneret/refunderet af en ekstern part, skal anskaffelsen suppleres med registreringer af donationen i institutionens regnskab som vist herunder. (I de tilfælde, hvor institutionen ikke selv betaler for aktivet, konteres ikke på konto 95.15 og 62.31).

50.32
Erhvervede koncessioner mv. - anskaffelse
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

 

62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
87.30
Donationer - anlæg
D K D K
50     50

Kontoen er en balancekonto indeholdende de løbende nedskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser.

Nedskrivning foretages ud fra følgende retningslinjer:

  • anlægsaktiver, der er teknisk forældede eller beskadigede, og hvor anvendelsen i institutionens virksomhed er meget begrænset, og nedskrivningen kan begrundes ud fra en faktisk hændelse.
  • anlægsaktiver, der på baggrund af en officiel beslutning skal skrottes eller udskiftes indenfor en nærmere årrække, det vil sige før normal levetid, nedskrives ikke. I stedet forkortes afskrivningsperioden.

Når en nedskrivning indregnes, er der en række generelle krav, der skal være opfyldt:

  • der skal være tale om et væsentligt værdifald før en nedskrivning foretages.
  • større og væsentlige nedskrivninger skal forelægges og godkendes af Finansudvalget, når de omfattes af gældende forelæggelsesregler.
  • alle nedskrivninger skal kunne dokumenteres med en begrundelse for, hvorfor de er foretaget.

Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af nedskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal nulstille anlægget på balancen.

Ved nedskrivning af erhvervede koncessioner mv. foretages kontering som følger:

50.33
Erhvervede koncessioner mv. - akk. nedskrivninger
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  40 40  

Ved afhændelse af aktivet skal den regnskabsmæssige værdi udgå af balancen, og der skal udarbejdes en opgørelse over eventuel fortjeneste eller tab.

Der sondres i det efterfølgende mellem to former for afhændelse. Disse er henholdsvis:

  1. Salg af et anlægsaktiv
  2. Salg af et anlægsaktiv, der var helt eller delvist doneret til institutionen fra en ekstern part.

Donerer institutionen efter forudgående hjemmel et immaterielt eller materielt anlæg til en ekstern part uden at modtage betaling herfor, skal salget ske til 0 kr. En eventuel bogført værdi tabsføres.

Herudover skal for anlæg under udgiftsbaseret bevillinger foretages supplerende manuelle posteringer.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer i forbindelse med afgang.

Salg af erhvervede koncessioner mv.

Tab/fortjeneste opgøres som forskellen mellem salgspris (reduceret med salgsudgifter) og den regnskabsmæssige værdi på afhændelsestidspunktet og føres over resultatopgørelsen som en del af driften.

Ved salget skal institutionen medtage afskrivninger indtil afhændelsestidspunktet. Afskrives der eksempelvis kvartalsvis, og sælges aktivet medio et kvartal, skal afskrivningen frem til medio kvartalet beregnes og udgiftsføres i resultatopgørelsen. Derefter fratrækkes aktivets bogførte værdi, før en eventuel gevinst eller tab opgøres. 

50.35
Erhvervede koncessioner - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger på alle aktiver
D K D K
  xxx xxx  

Tidligere års af-/ned-/opskrivninger vedr. det afhændede aktiv er foretaget som vist i eksemplerne til kontonummer 50.33, 50.35 og 50.36.

Tab/fortjeneste opgøres som følger:

To eksempler på salg af anlægsaktiv    Tab Gevinst 
Kostprisen (anskaffelsesprisen)
- Akkumulerede afskrivninger
- Akkumulerede nedskrivninger
+Akkumulerede opskrivninger 
200
-60
-20
10
200
-60
-20
10
= Regnskabsmæssig værdi
- Salgsprisen (reduceret med salgsudgifter)
130
90
130
140
= Tab/fortjeneste (-) 40 -10
Heraf tilbageført opskrivning (debut)
Heraf påvirkning af resultatopgørelse
-10
30
-10
-20

Konteringen heraf foregår som illustreret nedenfor.

Trin 1: Tilbageførsel af opskrivning fra særlig egenkapitalkonto

Er der ikke foretaget nogen opskrivning fortsættes til trin 2.

Såfremt der tidligere undtagelsesvis er foretaget en opskrivning på konto 50.36 (udgør 10 i eksemplet), skal der foretages en tilbageførsel heraf. Posteringen nulstiller opskrivningen under aktivets værdi (konto 50.36) og nulstiller samtidig den opskrivning, der var placeret under egenkapitalen (konto 71.03).

Opskrivningen har aldrig været indtægtsført, og tilbageførslen påvirker heller ikke resultatopgørelsen.

50.36
Erhvervede koncessioner mv. - akk. opskrivninger
71.03
Opskrivning - erhvervede koncessioner
D K D K
  10 10  

Trin 2.1: Bogføring af salg med tab

Nedenstående eksempel viser konteringerne ved et salg med tab:

50.35
Erhvervede koncessioner mv. - akk. afskrivninger
50.34
Erhvervede koncessioner mv. - afhændelse/ afgang
D K D K
60     200

 

50.33
Erhvervede koncessioner mv. - akk. nedskrivninger
D K
20  

 

Likvider22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
D K D K
90   30  

Trin 2.2: Bogføring af salg med gevinst:

Hvis anlægget var solgt til 140 i stedet for 90 (jf. det andet eksempel i opstillingen af tab/gevinst ved afhændelse ovenfor) så vil der være en gevinst på 20. De sidste to konteringer vil da skulle foretages som følger:

Likvider21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
140     20

Nulstilling af donationer, herunder tilbageførsel af foretagne donationsafskrivninger

Hvis det solgte anlæg var helt eller delvist doneret til institutionen (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), skal afhændelsen af anlægget suppleres med registreringer, der nulstiller af donationen samt genberegning af tab/gevinst.

I det gennemgående tabseksempel blev der konstateret et tab på 30 ved salget af anlægget.

Dette foreløbige resultat bliver nu forbedret med 35 svarende til den del af den oprindelige donation, der endnu ikke er blevet indtægtsført i resultatopgørelsen (tilbageførte donationsafskrivninger udgør 15).

Eksempler på salg af anlægsaktiv  
Tilbageførsel af oprindelig donation
Tilbageførsel af hidtil foretagne donationsafskrivninger

50
-15

=Regnskabsmæssig værdi

35

Heraf tilbageførsel af tidligere konstateret tab
Reel gevinst ved salg af anlægget

30
5

 

87.44
Donationsafskrivning/tilbageførsel
87.30
Donationer - anlæg
D K D K
  15 50  

 

22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
  30   5

Salg af anlæg på udgiftsbaserede bevillinger

Eksemplerne vedrørende salg af anlæg er baseret på, at anlægget hører til en hovedkonto med omkostningsbaserede bevillinger.

Hvis anlægget hører til en hovedkonto med udgiftsbaserede bevillinger (infrastruktur og nationalejendom), skal institutionen stadig foretage de ovenstående transaktioner i forbindelse med salget af anlægget (og eventuelt tilbageførsel af donationen).

Det omkostningsbaserede tab/gevinst elimineres ved, at der foretages manuelle posteringer, der neutraliserer tab/gevinst i resultatopgørelsen samt indtægtsfører salgsprisen i balancen. Konteringsgangen er beskrevet under konto 52.94.

Akkumulerede afskrivninger er den samlede løbende værdiforringelse bestående af de årlige afskrivninger, der har været siden aktivets anskaffelse.

Kontoen er en aktivkonto indeholdende de løbende afskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser. Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af afskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre / nulstille de akkumulerede afskrivninger.

Ved salg tilbageføres de akkumulerede afskrivninger. Man skal derfor være opmærksom på, at de akkumulerede afskrivninger ved afhændelse af et givent aktiv skal tilbageføres (se f.eks. konto 50.34 ”Erhvervede koncessioner afhændelse/afgang”, der indeholder et eksempel på salg af aktiver og herunder tilbageførsel af akkumulerede afskrivninger).

50.35
Erhvervede koncessioner mv. - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger alle aktiver
D K D K
  60 60  

Hvis det pågældende aktiv er helt eller delvist doneret til institutionen (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), så skal der foretages en forholdsmæssig donationsafskrivning, som reducerer passivet.

87.44
Donationsafskrivning/tilbageførsel
20.10
Neutralisering af afskrivninger via donationer
D K D K
15     15

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men skal modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages debetposteringer ved registrering af værdiforøgelse, mens der foretages kreditposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre/nulstille de akkumulerede opskrivninger.

50.36
Erhvervede koncessioner mv. - opskrivninger
71.03
Opskrivning - erhvervede koncessioner
D K D K
10     10

Ved ibrugtagning af immaterielle udviklingsprojekter med erhvervede koncessioner under en udgiftsbaseret hovedkonto benyttes konto 50.37 Erhvervede koncessioner mv. ibrugtagning.

Dette er i modsætning til de omkostningsbaserede hovedkonti, hvor ibrugtagningen konteres på konto 50.32. Imidlertid indgår 50.32 i bevillingsafregningen for de udgiftsbaserede bevillingstyper, og en kontering af ibrugtagningen på denne konto vil påføre hovedkontoen udgiften dobbelt.

Nedenfor ses et konteringseksempel på aktivering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse til erhvervede koncessioner for udgiftsbaserede områder:

50.54
Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse - afgang
50.37
Erhvervede koncessioner mv - ibrugtagning
D K D K
  200 200  

 Nedskrivning af et udviklingsprojekt under udførelse foretages med regnskabskonto 50.37 som modkonto for den del, der vedrører erhvervede koncessioner:

50.53
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse - nedskrivning
50.37
Erhvervede koncessioner mv - ibrugtagning
D K D K
70     70