52 Afhændelse af anlægsaktiver

Kontering af afhændelse af anlægsaktiver

På standardkonto 52 afhændelse af anlægsaktiver bogføres salgsindtægter for solgte anlægsaktiver.

Registreringerne har forskellige formål afhængigt af, om det er udenfor eller indenfor den omkostningsbaserede bevillingsreform.

Udenfor for den omkostningsbaserede bevillingsreform indgår salgsindtægten i bevillingsafregningen, hvor en speciel konteringsprocedure eliminerer det omkostningsbaserede tab/gevinst.

Indenfor den omkostningsbaserede bevillingsreform bidrager registreringerne til opgørelse af salgsværdien af statens solgte anlægsaktiver. Registreringerne indgår ikke i bevillingsafregningen, men er alene af statistiske hensyn. Danmarks statistik anvender informationen.

Standardkontoen går samlet går i nul, da der registreres modsatrettede debet og kreditkonteringer.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen benyttes til registrering af salgsværdien af anlæg under den omkostningsbaserede bevilling.

Med salgsværdi menes den værdi, som aktivet er solgt for til tredjepart.

Kontoen benyttes derfor ikke ved anlægssalg relateret til aktivering af et igangværende anlæg.

Registreringen benyttes af Danmarks Statistik med henblik på at opgøre statens afgange af anlægsaktiver.

Konto 52.84 krediteres med periodens salgsværdi, mens konto 52.87 debiteres tilsvarende.

Kontoen benyttes til registrering af salgsværdien af anlæg under den omkostningsbaserede bevilling.

Med salgsværdi menes den værdi, som aktivet er solgt for til tredjepart.

Kontoen benyttes derfor ikke ved anlægssalg relateret til aktivering af et igangværende anlæg.

Registreringen benyttes af Danmarks Statistik med henblik på at opgøre statens afgange af anlægsaktiver.

Konto 52.84 krediteres med periodens salgsværdi, mens konto 52.87 debiteres tilsvarende.

Kontoen benyttes til registrering af salgsværdien af anlæg under den udgiftsbaserede bevilling.

Med salgsværdi menes den værdi, som aktivet er solgt for til tredjepart. Kontoen benyttes derfor ikke, når et igangværende anlæg aktiveres.

Når der sælges et anlæg, og institutionen har finansintegration mellem sit finansmodul og sit anlægsmodul, vil et eventuelt tab eller gevinst ved salget blive udgifts-/indtægtsført. Gevinsten eller tabet opgøres som forskellen mellem salgssummen og anlæggets bogførte værdi.

Ved salg af anlæg på en udgiftsbaseret bevilling (dvs. salg af infrastruktur, nationalejendom eller salg af anlæg på en af de få driftsbevillinger undtaget fra omkostningsbevillinger), skal hele salgssummen indtægtsføres på standardkonto 52, idet hele anlægget blev udgiftsført ved anskaffelsen.

Herunder vises konteringseksempler på to salg af anlæg på en udgiftsbaseret bevilling. Det ene salg er sket til 70 (med et tab på 10) – se højre kolonne - og det andet salg er sket til 130 (med en gevinst på 30) – se venstre kolonne - således at man både kan se posteringer ved gevinst og tab.

Transaktion anlægsmodul

21.90
Gevinst ved anskaffelse og afhændelse af anlæg
22.90
Tab ved anskaffelse og afhændelse af anlæg
 D K D  K
  30 10  

De efterfølgende manuelle konteringer neutraliserer det omkostningsbaserede gevinst/tab, som måtte være registreret på konto 21.90/22.90, i forbindelse med at der er gennemført en afgangsføring i anlægsmodulet. Derefter bogføres den udgiftsbaserede salgsindtægt på konto 52.94.

”Manuel postering 1” neutraliserer det beregnede (omkostningsbaserede) tab/gevinst via konto 74.26, der er en del af egenkapitalen. Begrundelsen er, at et omkostningsbaseret tab ikke skal indgå i resultatopgørelsen for den udgiftsbaserede bevilling

21.92
Neutralisering gevinst ved salg anlæg (på udgiftsbas. bev.)
22.92
Tab ved anskaffelse og afhændelse af anlæg
K D  K
30       10

 

74.26
Tilbageført gevinst/ tab ved salg af anlæg på udgiftsbas. bev.
74.26 
Tilbageført gevinst/ tab ved salg af anlæg på udgiftsbas. bev. 
K D  K
   30  10  

”Manuel postering 2” består i en indtægtsføring (kredit) af hele salgssummen på konto 52.94, der er en af de beholdningskonti, som vil blive sammentalt til resultatopgørelsen på de udgiftsbaserede bevillinger. Modposten (debet) foretages på konto 54.97, som ikke bliver sammentalt til resultatopgørelsen på de udgiftsbaserede bevillinger.

Effekten af den anden manuelle postering er således en indtægtsføring, samtidig med at aktiverne i balancen er upåvirkede af posteringerne på standardkonto 52.

52.94
Salgsværdi af anlæg (udgiftsbas. bev.)
52.94
Salgsværdi af anlæg (udgiftsbas. bev.)
K D  K
   130    70

 

52.97
Modkonto 52.94
52.97
Modkonto 52.94
K D  K
130    70   

Kontoen benyttes til registrering af salgsværdien af anlæg under den udgiftsbaserede bevilling.

Med salgsværdi menes den værdi, som aktivet er solgt for til tredjepart. Kontoen benyttes derfor ikke, når et igangværende anlæg aktiveres.

Konteringseksempler fremgår under konto 52.94 salgsværdi af anlæg (udgiftsbas. bev.).