50 Immaterielle anlægsaktiver

Kontering af immaterielle anlægsaktiver

På standardkonto 50 "Immaterielle anlægsaktiver" konteres aktiver uden fysisk substans, som er erhvervet til vedvarende eje eller brug. Indregning betinger, at aktivet vil bidrage til institutionens målopfyldelse.

Et eksempel på anlægsaktiver, der ikke ejes, men bruges, er licenser.

Et aktiv klassificeres som et immaterielt anlægsaktiv, hvis aktivet:

  • er uden en fysisk substans
  • er anskaffet til vedvarende eje eller brug
  • kan identificeres separat
  • tilfører virksomheden væsentlig værdi i form af højere produktivitet eller en bedre opgavevaretagelse.

Immaterielle anlægsaktiver med en værdi over 50.000 kr. skal klassificeres til balancen.

Immaterielle anlægsaktiver med en værdi under 50.000 kr. kan ikke bunkes.

Det kan være vanskeligt at identificere et immaterielt aktiv, fordi det ofte er knyttet sammen med et materielt aktiv, og fordi man ikke kan observere det.

Overordnet sondres mellem følgende grupper af immaterielle anlægsaktiver:

  • færdiggjorte udviklingsprojekter
  • erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.
  • udviklingsprojekter under udførelse

Immaterielle aktiver som IT-software klassificeres forskelligt på balancen afhængigt af, om der er tale om standardsoftware købt færdigt fra en leverandør, eller om der er tale om et færdiggjort internt udviklet softwaresystem.