Værdiansættelse og indregning af passiver

Passiver kan bredt defineres som summen af indregnede forpligtelser og egenkapital. En forpligtelse er en eksisterende pligt for institutionen.

Passiver kan bredt defineres som summen af indregnede forpligtelser og egenkapital. En forpligtelse er en eksisterende pligt for institutionen.

Forpligtelsen er opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre udgifter for institutionen.

Egenkapitalen er forskellen mellem indregnede aktiver og indregnede forpligtelser.

I årsrapporten opdeles passiverne i Egenkapital, Hensatte forpligtelser, Langfristede gældsposter og Kortfristede gældsposter.

Indregningen af forpligtelsen foretages, når forpligtelsen opstår, og når der kan foretages en pålidelig opgørelse af forpligtelsens værdi.

Værdiansættelse af passiverne er nærmere beskrevet for følgende kategorier:

  • Egenkapital
  • Hensættelser
  • Skyldige feriepenge
  • Finansieringsgæld
  • Donationer
  • Kortfristet gæld
  • Statsgæld
  • Eventualforpligtelser
  • Garantiforpligtelser

Særlige forhold gør sig gældende for eventualforpligtelser og garantiforpligtelser.

Vurderer institutionen, at der er lille sandsynlighed for, at en given forpligtigelse vil medføre udgifter for institutionen, indregnes forpligtigelsen ikke i balancen, men oplyses som eventualforpligtelser i årsrapporten.

Garantiforpligtelser optages ikke i institutionernes regnskab men indgår i en samlet fortegnelse over garantiforpligtelser og statsforskrivninger i statsregnskabet.