Garantiforpligtelser

Læs om garantiforpligtelser.

Garantiforpligtelser

Garantiforpligtelser optages ikke i institutionernes regnskab men indgår i en samlet fortegnelse over garantiforpligtelser og statsforskrivninger i statsregnskabet.

Statslige garantiforpligtelser er forpligtelser, der har til formål at dække uvisse fremtidige risici. Disse risici er ikke aktuelle eller forventelige forpligtelser for staten, men snarere et udtryk for, at der foreligger en mulighed for, at der kan påhvile staten en eller flere udgifter i fremtiden.

Selve begrebet statslige garantiforpligtelser dækker over garantier for lån og andre garantier:

  • For garantier for lån garanterer staten som kautionist for de forpligtelser, som tredjemand (låntager) måtte have over for diverse kreditorer f.eks. pengeinstitutter eller realkreditinstitutter.
  • For andre garantier påtager staten sig de økonomiske risici og dermed også de økonomiske forpligtelser, som en given virksomhed eller anden organisation måtte have i forhold til garantimodtageren, eller for en aktivitet eller et område typisk på tværs af flere virksomheder/organisationer.

Generelt for garantier gælder, at disse angives, når de er juridisk bindende, det vil sige, når der foreligger garantierklæringer, er stillet kautioner, eller hvis der er oprettet hensigtserklæringer, som har juridisk/ økonomisk bindende karakter for staten.