Finansieringsgæld

Finansieringsgæld er langfristede gældsforpligtelser som FF4 Langfristet gæld og prioritetsgæld.

Langfristede gældsforpligtelser er forpligtelser, der som regel er en følge af en juridisk bindende aftale. Langfristede gældsforpligtelser er desuden kendetegnet ved at være forpligtelser, som er kendt med hensyn til beløb og betalingstidspunkt med forfald efter mere end et år.

Finansieringsgæld består af FF4 Langfristet gæld og prioritetsgæld.

Langfristet gæld FF4

Når institutionerne gennemfører investeringer, optages der en gæld til at finansiere investeringen på FF4 kontoen. Afdrag på gælden sker i takt med, at der afskrives på det aktiv lånet finansierer.

Indregning af langfristet FF4 gæld sker på anskaffelsestidspunktet for det finansierede aktiv. Kontoen reguleres med udgangen af hvert kvartal på baggrund af nyanskaffelser samt foretagne afskrivninger på eksisterende aktiver.

Langfristet FF4 gæld værdiansættes til kostprisen for de aktiver, der er finansieret via kontoen.

 

Læs mere om kontering af langfristet gæld FF4 i statens kontoplan.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld er lån optaget i pengeinstitut eller realkreditinstitut mod sikkerhed i fast ejendom.

Gæld optaget som prioritetslån værdiansættes til kostpris og indregnes på tidspunktet for optagelse af lånet.

Læs mere om kontering af tilgang af prioritetsgæld i statens kontoplan.

 

Læs mere om kontering af afgang af prioritetsgæld i statens kontoplan.

Langfristet gæld registreres som passiver på balancen.