86 Langfristet gæld på SKB-konti

Kontering af langfristet gæld på SKB-konti

Ved kontering i forbindelse med den langfristede gæld anvendes én FF4 konto. Der anvendes således samme konto, uanset om der er tale om en forøgelse eller afdrag af gælden.

FF6 Bygge og It kredit er udelukkende forbeholdt Bygningsstyrelsen, der anvender den til huslejeordningerne SEA og UBST. Ingen andre institutioner kan registrerer gæld på konto 86.41 FF6 Bygge og It kredit.

På standardkonto 86 ”Langfristet gæld på SKB-konti” konteres:

  • 86.21 SKB FF4 langfristet gæld
  • 86.41 SKB FF6 bygge og IT-kredit

Den langfristede gældskonto med finansieringsform 4 i Statens Koncern Betalingssystem (SKB FF4 langfristet gæld) anvendes til finansiering af institutionens langfristede anlægsaktiver, dvs. henholdsvis de materielle - og immaterielle anlægsaktiver.

Den langfristede gældskonto kan kun have en saldo i kredit, dvs. institutionen kan kun have udeståender på den langfristede gældskonto.

Når institutionerne gennemfører investeringer, optages en gæld ved at finansiere investeringen direkte på FF4-kontoen. Saldoen på kontoen skal derfor ændres i takt med, at institutionen forøger eller reducerer værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Hver gang institutionen foretager afskrivning på de materielle og immaterielle anlægsaktiver (på regnskabskontiene 50.x5 og 51.x5) ændres saldoen på anlægsaktiverne, og hver afskrivningskørsel vil derfor medføre, at der skal foretages en tilsvarende flytning af likviditet, som hæves på institutionens FF7 finansieringskonto og indsættes på kontoen for langfristet gæld FF4 for at skabe en sammenhæng mellem de foretagne afskrivninger og gældens størrelse.

Gælden på FF4-bankkontoen i SKB-systemet skal altid være lig med eller mindre end summen af anlægsaktiverne, og kontoen skal med udgangen af hvert kvartal afstemmes således, at summen af posterne er lig med anlægsaktivernes værdi.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Bogføringskonto 86.21 viser den langfristede SKB-gæld.

Når institutionen investerer i et anlægsaktiv, er proceduren, at aktivet betales ved træk på SKB-kontoen for den langfristede gæld (FF4).

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved optagelse af langfristet gæld. 

86.21
SKB FF4 langfristet gæld
xx.xx
Et givent anlægsaktiv - tilgang
D K D K
  xxx xxx  

Hvis institutionen imidlertid afregner aktivet via finanskontoen, skal der ske en overflytning af midler fra den langfristede gæld til finanskontoen.

Trin 1: Finansieringskontoen krediteres, mens anlægsaktivet debiteres på balancen:

62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
xx.xx
Et givent anlægsaktiv - tilgang
D K D K
  xxx xxx  

Trin 2: Derefter krediteres den langfristede gæld, mens finansieringskontoen debiteres, hvilket betyder, at der flyttes penge fra den langfristede gæld til finansieringskontoen:

86.21
SKB FF4 langfristet gæld
62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
D K D K
  xxx xxx  

Institutionen skal løbende afdrage på den langfristede gæld. Udeståendet på den langfristede gæld skal altid være lig med eller mindre end summen af anlægsaktiverne. Når aktiverne afskrives, skal institutionen derfor gennem afdrag på den langfristede gæld sikre, at dette krav er opfyldt. Hver gang institutionen foretager afskrivning på de materielle og immaterielle anlægsaktiver ændres saldoen på anlægsaktiverne, og hver afskrivningskørsel vil derfor medføre, at der skal foretages en tilsvarende flytning af likviditet for at skabe en sammenhæng mellem de foretagne afskrivninger og gældens størrelse. Institutionen skal som minimum sikre sig, at dette krav er opfyldt ved udgangen af hvert kvartal.

Samtidig må afdragets størrelse som udgangspunkt ikke overstige de afskrivninger på anlægsaktiverne, som har været foretaget siden sidste afdrag. Dette indebærer, at institutionen alene kan foretage et ekstraordinært afdrag på den langfristede SKB-gæld efter resultatdisponeringen.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer ved afdrag på den langfristede gæld.

Ved afdrag på den langfristede SKB-gæld er forretningsgangen følgende: 

86.21
SKB FF4 langfristet gæld
62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
D K D K
xxx       xxx

Det bemærkes, at både regnskabskonto 86.21 og 62.31 repræsenterer bevægelser på likvide konti i SKB-systemet. Bevægelser på likvide konti skal være foretaget senest den sidste bankdag i regnskabsåret (det vil sige den 30. december), for at kunne bogføres i regnskabsåret.

Hvis institutionen således foretager det sidste afdrag i regnskabsårets supplementsperiode, hvor den har overblik over regnskabsårets anskaffelser og afskrivninger, så skal det betalte afdrag først registreres på konto 86.21 og 62.31 i det efterfølgende regnskabsår.

Denne konto anvendes udelukkende i forbindelse med huslejeordningerne – SEA og UBST. Dvs. alle øvrige institutioner ikke registrerer gælden for igangværende arbejde på en særskilt konto, men derimod anvender regnskabskonto 86.21. Den nedenstående forklaring er således alene relevant for huslejeordningerne.

Formålet med IT- og byggekreditten er at finansiere udviklingsprojekter under opførelse (immaterielt anlægsaktiv) og igangværende arbejder for egen regning (materielt aktiv).

For bygge- og anlægsprojekter samt IT-projekter med aktivering af intern oparbejdning er der en særlig usikkerhed vedrørende endelig pris, indhold og ibrugtagningstidspunkt. Derfor er der til sådanne projekter en separat konto, Bygge og IT-kreditkonto (FF6), hvor man fører et særligt højt forrentet oparbejdningslån. FF6 kan kun anvendes til finansiering af investeringsudgifter vedr. bygge- og IT-projekter og kun mens disse pågår.

Kontoen kan kun være i kredit, dvs. det er kun muligt at have gæld på denne konto.

Kontoen skal med udgangen af hvert kvartal afstemmes således, at summen af posterne på IT- og byggekreditten er lig med:

  • udviklingsprojekter under opførelse
  • igangværende arbejder for egen regning

Når der opføres/udvikles et aktiv, krediteres kontoen som modpost til debitering af aktivet.

Der skal derfor overføres likviditet fra FF6 Bygge og IT-kreditkontoen til finansieringskontoen (FF7) i forbindelse med betaling på anskaffelser, der indgår i et igangværende materielt anlægsprojekt og/eller et immaterielt anlægsprojekt.

Konteringseksempel på anvendelsen af IT og byggekreditten til den løbende finansiering af projekterne.

Først foretages kontering af anskaffelse til et immaterielt udviklingsprojekt under opførelse eller et igangværende arbejde for egen regning. Betalinger af løbende regninger foretages som regel via finansieringskontoen (FF7).

62.31
SKB FF7 Finansieringskonto

50.52
Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse

eller

51.22
Igangværende arbejder for egen regning

D K D K
  xxx xxx  

Dernæst foretages en flytning af likviditet fra FF6 bygge- og IT-kreditten til FF7 finansieringskontoen. 

62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
86.41
SKB FF6 Bygge og IT-kredit
D K D K
xxx       xxx

Det kan selv vælge, om det ønskes at foretage overførslen hver gang, der foretages en anskaffelse via bygge- og IT-kreditten, eller om der alternativt foretages en samlet overførsel fra FF6 bygge- og IT-kreditten til FF7 finansieringskontoen en gang i kvartalet til udligning af de anskaffelser, der er foretaget via bygge- og IT-kreditten i det pågældende kvartal.

Når projekterne er færdiggjort, overføres den oparbejdede gæld på FF6 Bygge- og IT-kreditten til den almindelige langfristede gæld (FF4). Denne overførsel er beskrevet under regnskabskonto 86.21.