82 Statsgæld udland inkl. tilgang

Kontering af statsgæld udland inkl. tilgang

Kontering på standardkonto 82 "Statsgæld udland inkl. tilgang" omfatter den nominelle værdi af gældsoptagelsen. Denne vil påvirke balancen, således at fx en kreditsaldo vil forøge passivernes værdi på balancen.

Der anvendes separate standardkonto til at vise tilgang og afgangen, fordi der budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene. Efter det udgiftsbaserede princip, er optagelse af ny statsgæld udland en indtægt (staten modtager likvider midler) og statens afdrag på statsgæld udland en udgift.

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må låneoptagelse og afdrag på den indenlandske statsgæld adskilles på to forskellige standardkonti (82 og 83).

En eventuel forskel mellem den nominelle værdi og provenuet af den gæld (lån), som er optaget (overtaget), registreres under konto 25.94 "Værdiforskelle - optagne lån/gæld".

Se beskrivelserne på kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

"Udenlandsk statsgæld - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års tilgange i den udenlandske statsgæld som tidligere års.

Udenlandsk statsgæld omfatter gæld optaget til finansiering af Danmarks valutariske behov, herunder gæld til udenlandske pengeinstitutter, private placeringer samt statsobligationsgæld optaget til notering på udenlandske fondsbørser. Heri indgår obligationer denomineret i danske kroner optaget til notering på udenlandske fondsbørser.

Kun Finansministeriet har mulighed for at optage statslån.

En eventuel forskel mellem den nominelle værdi og provenuet af den gæld (lån), som er optaget (overtaget), registreres under konto 25.94 "Værdiforskelle - optagne lån/gæld".

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved tilgange i den udenlandske statsgæld.

Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

Kontoen er en passivkonto, som ikke anvendes med de nuværende udgiftsbaserede regnskabsregler for opgørelsen af statsgælden. Hvis disse regnskabsregler ændres, er kontoplanen forberedt på at kunne håndtere værdireguleringer af den udenlandske statsgæld.

Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

Kontoen anvendes ved primoregulering af den indenlandske statsgæld i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.

Kontoen kan kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

Kontoen skal kun anvendes, hvis det bliver nødvendigt at flytte den udenlandske statsgæld fra en bogføringskreds til en anden.

Ved postering på kontoen skal sikres, at både afgivende og modtagende bogføringskreds i samme regnskabsperiode foretager modsatrettede posteringer.

Kontoen kan kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

For at sikre en henføring til det korrekte finansår, foretages periodiseringer af renteudgifterne på den udenlandske statsgæld samt på udenlandske genudlån. Modposteringen sker på standardkonto 26 finansielle omkostninger.

Årets bevægelse i saldoen på konto 82.24 Udenlandsk statsgæld - periodiske renter bliver i forbindelse med opstillingen af statsregnskabet henført til beholdningsbevægelserne på § 41.12.01. Periodiserede renter (underkonto 20 og 40).