83 Statsgæld udland afgang

Kontering på standardkonto 83 omfatter afgang i den udenlandske statsgæld.

Kontering på standardkontoen omfatter den nominelle værdi af gældsnedbringelsen. Konteringer påvirker balancen, således at en debetsaldo vil formindske passivernes værdi på balancen.

Der anvendes en separat standardkonto til at vise afgangen, fordi statsgælden budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene. Efter det udgiftsbaserede princip betragtes afdraget på statsgælden som en udgift (staten giver afkald på likvider midler, der kunne have været anvendt til andre formål). Omvendt betragtes en tilgang ved optagelse af ny statsgæld som en indtægt.

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må låneoptagelse og afdrag på den udenlandske statsgæld adskilles på to forskellige standardkonti henholdsvis 82 og 83.

En eventuel forskel mellem nominel værdi af afdrag og betalt afdrag registreres under konto 25.94 "Værdiforskelle - optagne lån/gæld".

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

"Udenlandsk statsgæld - afgang er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års afgange i den udenlandske statsgæld som tidligere års.

Udenlandsk statsgæld omfatter gæld optaget til finansiering af Danmarks valutariske behov, herunder gæld til udenlandske pengeinstitutter, private placeringer samt statsobligationsgæld optaget til notering på udenlandske fondsbørser. Heri indgår obligationer denomineret i danske kroner optaget til notering på udenlandske fondsbørser.

En eventuel forskel mellem nominel værdi af afdrag og betalt afdrag registreres under konto 25.94 "Værdiforskelle - optagne lån/gæld".

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer i forbindelse med afgang af udenlandsk statsgæld.