87 Donationer

Kontering af donationer

På standard konto 87 konteres donationer, afskrivninger på donationer og neutralisering af donationer der er tilknyttet nationalejendom.

Får institutioner doneret et aktiv helt eller delvist, skal aktivet posteres som en tilgang på aktivsiden, mens den aktiverede donations værdi posteres på passivsiden som en langfristet periodeafgrænsningspost på 87.30 Donationer - anlæg. Når der afskrives på aktivet, skal donationen afskrives i samme takt som aktivet, da institutionen ikke skal have nogen driftsmæssige udgifter i form af afskrivninger på noget, institutionen har fået foræret som gave. Afskrivningen af donationen sker på 87.44 med modpost på 20.10 Neutralisering af donationsafskrivninger.

Såfremt der foretages afhændelse af aktiver der ikke er afskrevet, hvor der er tilknyttet en donation, skal der ske en tilbageførsel af donationens oprindelige værdi. Den oprindelige konto 87.30, hvor donationen er registreret, skal debiteres og posteringer på 87.44 krediteres.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På regnskabskontoen bogføres donationer af anlægsaktiver. De nærmede retningslinjer er beskrevet i: Vejledning om håndtering af donationer (oes.dk)

Mindre donationer under 1 mio. kr. kan indtægtsføres direkte i driften. Såfremt donationen forudsættes anvendt til anlægsanskaffelser, er der i sådanne tilfælde adgang til at foretage straksafskrivning af anlægget, da anlægsværdien ikke skal finansieres ved optagelse af FF4-gæld. Periodiseringsprincippet skal i sådanne tilfælde følges, så udgifter og indtægter registreres i samme regnskabsår.

Donationer på over 1 mio. kr., der anvendes til anlægsanskaffelser skal konteres på regnskabskontoen.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer.

Modkontoen er regnskabskonti under standardkonto 50 og 51 (anskaffelseskonti), hvorpå der føres debetposteringer.

På kontoen bogføres værdien af afskrivningerne (debetpostering) for donerede aktiver, da institutionen ikke skal have driftsmæssige udgifter i form af afskrivninger for et doneret anlæg. Der skal således i takt med afskrivningerne føres en løbende neutralisering af afskrivninger, hvorved nettoresultateffekten af det donerede aktiv bliver nul. Når anlægget afhændes skal registreringerne tilbageføres.

Ved afskrivninger af donerede anlæg reduceres værdien via driftsføring på konto 20.30 Afskrivninger. De pågældende anlæg er imidlertid finansieret af en donation og skal jf. ovenstående ikke påvirke driftsresultatet.

Derfor foretages samtidigt med afskrivningskørslen eller i forlængelse heraf en neutralisering af afskrivningen. Modposten til denne neutralisering er en nedskrivning af den registrerede donation på passivsiden, hvorved nettoresultateffekten af det donerede aktiv bliver nul.

I tilfælde af at donationen kun svarer til en del af aktivets samlede værdi, er det kun den forholdsmæssige andel af afskrivningen, der skal neutraliseres over aktivets levetid.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer ved tilbageførsel af afskrivninger på donerede aktiver. Ved anførelse af anlægget tilbageføres posteringerne med en kreditpostering.

Nedenfor illustreres neutraliseringen af donationsafskrivninger:

Eksemplet omhandler neutralisering af donationsafskrivninger for færdiggjorte udviklingsprojekter, men finder tilsvarende anvendelse for øvrige afskrivninger af donerede anlæg under standard konto 50 Immaterielle anlægsaktiver og 51 Materielle anlægsaktiver.

Neutralisering af donationsafskrivninger for færdiggjorte udviklingsprojekter:

Opgørelse af afskrivningerne på det donerede aktiv:

50.15
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. afskrivninger
20.30
Afskrivninger alle aktiver
D K D K
  xxx xxx  

 Neutralisering af afskrivningerne:

87.44
Donationer afskrivninger/tilbageførelser
20.10
Neutralisering af donations-afskrivninger
D K D K
xxx       xxx

Nulstilling af donationer ved salg af anlægget, herunder tilbageførsel af foretagne donationsafskrivninger:

Hvis det solgte anlæg var helt eller delvist doneret til institutionen fra en ekstern part (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), så skal afhændelsen af anlægget suppleres med en registrering i institutionens regnskab, som nulstiller af donationen.
I nedenstående eksempel er der konstateret et tab på 30 ved salget af det fysiske anlæg. Dette foreløbige resultat bliver nu forbedret med 35 svarende til den del af den oprindelige donation, der endnu ikke er blevet indtægtsført i resultatopgørelsen.

 Eksempler på salg af anlægsaktiv 
Tilbageførsel af oprindelig donation 50
Tilbageførsel af hidtil foretagne 
donationsafskrivninger
-15
 = Indtægtsføres ved afhændelsen af anlæg  35
Heraf tilbageførsel af tidligere konstateret tab -30
Reel gevinst ved salg af anlægget  5

 

87.44
Donationer afskrivning/tilbageførsel
87.30
Donation/refusion af anlæg
D K D K
  15 50  

 

22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
  30    5

Kontoen anvendes til at neutralisere oparbejdet saldo på konto 8730 og 8744, hvor donationen er knyttet til nationalejendom.

Nationalejendom må kun belaste statsregnskabet med udgifter og indtægter, men ikke med nogen form for saldo i statens balance, hvorfor resterende uforbrugte donationer skal neutraliseres, når de er knyttet til nationalejendom.

Modpost til neutraliseringen er konto 7211 Reserveret egenkapital.

I forbindelse med udarbejdelsen af Finanslovens fællesparagraffer indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene, som resultat af de budgetterede indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på § 41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen kun anvendes af Økonomistyrelsen.