80 Statsgæld indland inkl. tilgang

Kontering af statsgæld indland inkl. tilgang

Kontering på standardkonto 80 omfatter den nominelle værdi af gældsoptagelsen. Denne vil påvirke balancen, således at fx en kreditsaldo vil forøge passivernes værdi på balancen.

Der anvendes separate standardkonto til at vise tilgang og afgangen, fordi der budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene. Efter det udgiftsbaserede princip, er optagelse af ny statsgæld en indtægt (staten modtager likvider midler) og statens afdrag på statsgælden en udgift.

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må låneoptagelse og afdrag på den indenlandske statsgæld adskilles på to forskellige standardkonti (80 og 81).

En eventuel forskel mellem den nominelle værdi og provenuet af den gæld (lån), som er optaget, registreres på konto 56.16 "Emissionskurstab - alle tilgange" korrigeret for eventuelle vedhængende renter.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes af Danmarks Nationalbank.

"Indenlandsk statsgæld - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende som tidligere års tilgange i den indenlandske statsgæld.

Indenlandsk statsgæld ses bl.a. i form af værdipapirer udstedt til finansiering af statens kasseunderskud (indenlandske statsgældsbeviser, statsobligationer og ikke-omsættelige statsgældsinstrumenter).

Kun Finansministeriet har mulighed for at optage statslån.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved tilgange i den indenlandske statsgæld.

På kontoen er endvidere registreret Fiskeribankobligationer.

Kontoen kan kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

Kontoen er en balancekonto, som anvendes til registreringer af initiale og løbende indekseringer af indekserede statsobligationer.

I det tilfælde hvor indekseringen er negativ, anvendes konto 80.18 ligeledes.

Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

Kontoen anvendes ved primoregulering af den indenlandske statsgæld i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.

Kontoen må kun anvendes, såfremt det er nødvendigt at flytte indenlandsk statsgæld fra en bogføringskreds til en anden.

Kontoen må kun anvendes af Danmarks Nationalbank og Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark må kun anvende kontoen i relation til registrering af Fiskeribankobligationer.

Kontoen kan kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

For at sikre en henføring til det korrekte finansår, foretages periodiseringer af renteudgifterne på den indenlandske statsgæld samt på indenlandske genudlån. Modposteringen sker på standardkonto 26 "Finansielle omkostninger".

Der foretages tilsvarende periodiseringer af renteindtægterne hos de særlige fonde: Den Sociale Pensionsfond og Danmarks Innovationsfond og Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Modposteringen sker på standardkonto 25 "Finansielle indtægter".

Årets bevægelse i saldoen på konto 80.24 Indenlandsk statsgæld - periodiske renter bliver i forbindelse med opstillingen af statsregnskabet henført til beholdningsbevægelserne på § 41.12.01. Periodiserede renter.

Kontoen anvendes alene af Danmarks Nationalbank.

Gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med swap-aftaler foretages ved, at der modtages eller afgives danske kroner som sikkerhed, når swap-aftaler er i favør enten for den danske stat eller for modparten.

Når der modtages likviditet, som registreres på konto 63.69 Kontoindestående vedr. gensidig sikkerhedsstillelse (en debitering), modposteres en gæld herfor (kreditering). Konto 80.26 Nettogæld vedr. gensidig sikkerhedsstillelse anvendes til at registrere en sådan gæld.

Når der afgives likviditet til modparten (kreditering på konto 63.69), foretages en modsvarende debitering på konto 80.26.

Ved registrering på konto 80.26 underkonto 42.11.01.20 Sikkerhedsstillelse vedr. derivater

Kontoen kan både have en debet- og en kreditsaldo.