81 Statsgæld indland afgang

Kontering af statsgæld indland afgang

Kontering på standardkonto 81 omfatter afgang i den indenlandske statsgæld. Kontering på standardkontoen omfatter den nominelle værdi af gældsnedbringelsen. Denne vil påvirke balancen, således at en debetsaldo vil formindske passivernes værdi på balancen.

Der anvendes en separat standardkonto til at vise afgangen, fordi den budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene. Efter det udgiftsbaserede princip betragtes afdraget på statsgælden som en udgift (staten giver afkald på likvider midler, der kunne have været anvendt til andre formål). Omvendt betragtes en tilgang ved optagelse af ny statsgæld som en indtægt.

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må låneoptagelse og afdrag på den indenlandske statsgæld adskilles på to forskellige standardkonti (80 og 81).

En eventuel forskel mellem nominel værdi af afdrag og betalt afdrag registreres under konto 25.94 "Værdiforskelle - optagne lån/gæld".

Se beskrivelserne for kontiene nedenfor:

Indenlandsk statsgæld - afgang er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års afgange i den indenlandske statsgæld som tidligere års.

Indenlandsk statsgæld ses bl.a. i form af værdipapirer udstedt til finansiering af statens kasseunderskud (indenlandske statsgældsbeviser, statsobligationer og ikke-omsættelige statsgældsinstrumenter).

Kontoen må kun anvendes af Danmarks Nationalbank og Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark må kun anvende kontoen i relation til registrering af Fiskeribankobligationer.

Kontoen må alene anvendes af Danmarks Nationalbank.

På kontoen registreres afgang (afdrag) af indekserede værdier for indekseret statsgæld.