Donationer

Reglerne for indregning og værdiansættelse af donationer.

Donationer

Donationer er midler fra en ekstern kilde til finansiering af investering i aktiver eller afvikling af aktiviteter. Donationer kan være ledsaget af et krav om anvendelse af donationen til et specifikt formål. Desuden kan donationer forekomme i form af aktiver i stedet for likvide midler.

Aktiver finansieret for donationer aktiveres i regnskabets balance. Modposten hertil er posten donationer under langfristet gæld i passivsiden af balance. Donationer under 1 mio. kr. kan straksafskrives i driften.

For de omkostningsbaserede bevillinger gælder, at afskrivninger på de donationsfinansierede aktiver nedbringer aktivets værdi i balancen og modposteres midlertidigt i resultatopgørelsen. Afskrivninger vedrørende den donationsfinansierede del af aktivet skal dog ikke påvirke resultatopgørelsen, idet institutionen ingen udgifter har vedrørende det donerede aktiv, dvs. at der ikke tildeles bevillinger til at dække disse afskrivninger. Derfor neutraliseres afskrivningerne i driften, og modposten er donationsposten i balancens passivside, hvorved størrelsen af aktiver og passiver er identiske.

Donationer modtaget under udgiftsbaserede bevillinger vil have indtægtsvirkning, dvs. påvirke DAU-saldoen (drifts, anlægs- og udgiftssaldo) på modtagelsestidspunktet.

Indregning af donationer

Langfristede gældsforpligtelser indregnes på anskaffelses-/optagelsestidspunktet.

Periodiserede donationer eller tilskud afskrives i takt med afskrivning af aktivet eller i takt med den udførsel af den aktivitet, som donationen eller tilskuddet knytter sig til.

Værdiansættelse af donationer

Langfristede gældsforpligtelser værdiansættes til kostpris.

Donationer og tilskud indregnes til den afskrevne værdi svarende til den bogførte værdi af det donerede/tilskudsfinansierede aktiv eller svarende til den aktivitet, som endnu ikke er udført.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af donationer i statens kontoplan.

Læs mere i vejledningen om håndtering af donationer.