Statsforskrivninger

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af statsforskrivninger.

Statsforskrivninger

Der findes to former for statsforskrivninger. Den første er i form af garantier og den anden er i form af et illikvid aktiv.

Statsforskrivninger i form af garantier

Statsforskrivninger er en særlig form for statsgarantier, der er karakteriseret ved, at staten påtager sig en forpligtelse på et nærmere fastsat beløb overfor en organisation, og ikke kun vedrører en bestemt lov. I forbindelse med forskrivningens etablering oprettes et særligt forskrivningsdokument.

Ordningen anvendes alene af Udenrigsministeriet.

Statsforskrivninger anvendes endvidere i særlige tilfælde til at understøtte egenkapitalen i forbindelse med etablering eller opretholdelse af en organisation, særlige institutionelle enheder eller i relation til den danske stats tilsagn om udlån til internationale formål.

Statsforskrivninger vises under finansielle aktiver i en særskilt fortegnelse i statsregnskabet.

Statsforskrivninger i form af illikvide aktiver

I forbindelse med implementering af bevillingsreformen den 1. januar 2007 blev der indskudt et illikvidt aktivt i samtlige institutioners initiale balance svarende til en statsforskrivning. Statsforskrivningen skulle sikre, at institutionerne fik en udsvingsmargin, således at deres egenkapital ikke blev negativ i forbindelse med opstarten af bevillingsreformen.

Statsforskrivningen er placeret under institutionens finansielle anlægsaktiver. Modposten til statsforskrivningen er posten reguleret egenkapital/startkapital på institutionens egenkapital.

De enkelte institutioner kan regulere statsforskrivningen efter nærmere aftale med den bevilligende myndighed.

Indregning af statsforskrivninger

Indregning på balancen sker, når den bevilgede statsforskrivning fremgår af finansieringsoversigten i Finansloven i det pågældende finansår. Statsforskrivningen gælder for hele finansåret, hvorfor reguleringer i løbet af året, derfor gælder for hele finansåret. Statsforskrivninger skal altid svare til den opførte i finanslovens finansieringsoversigt med efterfølgende ændringer godkendt af de bevilligede myndigheder. Der er ikke adgang til at foretage anden regulering af statsforskrivningens værdi.

Værdiansættelse af statsforskrivninger

Statsforskrivningen er i udgangspunktet fastsat svarende til 5 procent af bruttoomkostningerne for statsvirksomheder og 2 procent for institutioner med driftsbevilling.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af statsforskrivninger i statens kontoplan