Igangværende arbejder for fremmedregning

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af igangværende arbejder.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder for fremmed regning er et omsætningsaktiv, som udgør værdien af udført arbejde for en ekstern part, hvor der er erhvervet ret til betaling herfor.

I overensstemmelse med periodiseringsprincippet skal projektindtægter indregnes i takt med afholdelse af projektudgifterne.

Igangværende arbejder for fremmed regning er udtryk for de indtægter som allerede er indtægtsført og institutionen har til gode hos sine kunder. Det afgørende for om en ydelse er et igangværende arbejde er, at der er sket levering af ydelsen. Det er i den forbindelse underordnet, om der er sket fakturering eller ej.

Igangværende arbejder for fremmed regning vil ofte være projektarbejde af længere varighed, som løbende leveres til kunden. Hvor der ikke nødvendigvis faktureres i samme takt som leveringen, men f.eks. ved løbende a conto fakturering til kunden i takt med, at arbejdet udføres. Den ikke fakturerede del står opført som igangværende arbejder for fremmed regning. Det allerede fakturerede arbejde på projektet står opført under tilgodehavender.

Eksempler på igangværende arbejder for fremmed regning er projekter der strækker sig over ét år og længere eller arbejder som har en lang sagsbehandlingstid, hvor der er stor tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af vederlag for udført arbejde. I sådanne tilfælde kan det være relevant at indregne igangværende arbejder.

Sådanne projekter kan fx forekomme i forbindelse med EU-tilskud, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, indtægtsdækket virksomhed mv.

For igangværende arbejder for fremmed regning hvor indbetalinger modtages før arbejdet er udført, klassificeres igangværende arbejder som kortfristet gæld.

Indregning af igangværende arbejder for fremmed regning

Indtægter for udført arbejde indregnes på balancen, når værdien af det udførte arbejde kan værdiansættes. Indregningen foretages i takt med afholdelse af projektudgifterne.

En institution kan normalt foretage pålidelige skøn over værdien af det samlede arbejde, når følgende betingelser er aftalt mellem parterne:

  • Rettigheder i forbindelse med den tjenesteydelse, der skal leveres
  • Det vederlag, som skal udveksles, og
  • Betalingsmetode, -tidspunkt og -betingelser er aftalt.

Værdiansættelse af igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning værdiansættes til de medgåede aktiviteters kostpris, jf. de generelle værdiansættelseskriterier for omsætningsaktiver.

Andel af fællesudgifter kan indgå i kostprisen hvis udgifterne kan henføres indirekte til det udførte arbejde på et veldokumenteret og konsistent grundlag.

Værdien af de indtægtsførte ydelser fastsættes ud fra en færdiggørelsesgrad (stadevurdering). Retningsgivende for de udgifter som indgår i udregning af færdiggørelsesgraden er normalt de omkostningstyper budgettet fastlægger.

Indregning af igangværende arbejder forudsætter, at institutionen har budget-, registrerings- og rapporteringssystemer, som kan registrere og afgrænse det ressourceforbrug i form af løn og materialer mv., som medgår til arbejdet. Institutionen gennemgår og om nødvendigt ajourfører sine skøn over indtægter og udgifter i takt med, at tjenesteydelserne udføres. Heri indgår, at færdiggørelsesudgifter samt færdiggørelsesgraden estimeres løbende.

Færdiggørelsesgraden kan opgøres på flere måder. Institutionen anvender den metode, som værdiansætter de udførte tjenesteydelser mest pålideligt. De mulige metoder kan omfatte:

  • Fysisk vurdering af stadiet for det udførte arbejde
  • Forholdet mellem udgifter eller ressourcer (arbejdstimer, mængder eller lignende) afholdt til dato og de totale kalkulerede udgifter eller ressourcer, som kan henføres til det udførte arbejde
  • Ved afslutning af delaktiviteter, som den samlede kontrakt kan opdeles i

Valg af fremgangsmåde afhænger af projekternes eller aktiviteternes egenart, type m.v. Det er dog en forudsætning, at der for ensartede projekter er kontinuitet i valget af fremgangsmåde.

Forbrug der udtrykker udgifts- og tidsoverskridelser må ikke indgå i færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden må heller ikke påvirkes af udgifter til løn, materialer mv., der endnu ikke er anvendt. Udgifter eller ressourcer til fejlbehæftede arbejder må heller ikke indgå i beregningen af færdiggørelsesgraden.

Når tjenesteydelser udføres i form af et ikke fastsat antal handlinger over en specificeret tidsperiode, indregnes indtægter lineært eller ved en skønsmæssigt gennemsnit for færdiggørelsesgraden, som udtryk for arbejdets stade. Når en eller to specifikke handlinger er langt de væsentligste i det samlede projektforløb, foretages indregning af indtægterne, når disse væsentlige handlinger gennemføres.

I de indledende faser af et projekt kan de økonomiske udfald ofte ikke skønnes pålideligt. Når det kun er sandsynligt, at institutionen vil få dækket de påløbne udgifter, indregnes kun indtægter svarende til de afholdte eller påløbne udgifter, der forventes at blive dækket.

Når det er sandsynligt, at påløbne udgifter ikke vil blive dækket, indregnes indtægter ikke som igangværende arbejder for fremmed regning.

Levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger mv.

Læs mere om levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger under de generelle bogføringsbestemmelser

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af igangværende arbejder i statens kontoplan