Periodeafgrænsningsposter

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af periodeafgrænsningsposter.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger for varer og tjenesteydelser mv. samt afgivne donationer eller tilskud, som periodeafgrænses.

Periodeafgrænsningsposter er derfor et udtryk for en endnu ikke driftsført udgift i resultatopgørelsen.

Institutionen kan fastsættes et bagatelniveau for, hvornår periodeafgrænsning skal finde sted. Niveauet skal bygge på en væsentlighedsvurdering, der vil være individuel for den enkelte institution. Det er således afgørende, om beløbets størrelse ændrer det regnskabsmæssige resultat væsentligt. Det er vigtigt, at kontinuitetsprincippet efterleves, dvs. at det samme regnskabsprincip benyttes konsekvent fra regnskabsår til regnskabsår.

Donationer eller tilskud, som er periodeafgrænset omfatter afgivne donationer eller tilskud til tredjemand. Det kan være afgivne donation eller tilskud i form af anlægsaktiver, hvor ejendomsretten til aktivet overdrages til tredjemand mod, at denne er forpligtet til at udføre en række fremtidige opgaver for institutionen.

Indregning af periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnes på udbetalingstidspunktet svarende til den del af udgiftsposten, som skal periodeafgrænses.

Donationer indregnes, når der er givet tilsagn om donation eller tilskud til tredjemand. Donationer eller tilskud udgiftsføres efterfølgende i takt med, at tredjemand udfører aftalte opgaver eller forpligtelser.

Værdiansættelse af periodeafgrænsning

Periodeafgrænsningsposter værdiansættes til den andel af kostprisen, som er forudbetalt.

Afgivne donationer eller tilskud værdiansættes til den værdi forpligtelsen repræsenterer dvs. typisk det donerede aktivs kostpris med fradrag af den andel af forpligtelsen, som er opfyldt af tredjemand.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af periodeafgrænsningsposter i statens kontoplan