Produktionsanlæg og maskiner

Læs om reglerne for værdiansættelse og indregning af produktionsanlæg og maskiner.

Produktionsanlæg og maskiner

Produktionsanlæg og maskiner er defineret som institutionens fysiske aktiver, der er anskaffet eller fremstillet til brug for institutionens fremtidige opgavevaretagelse vedrørende produktion af varer eller tjenesteydelser eller til administrative formål.

Definitionen kan omfatte tekniske anlæg, produktionsudstyr, radaranlæg, entreprenørmaskiner, skovrejsningsmaskiner, fejemaskiner og gravemaskiner samt laboratorie– og andet produktionsteknisk inventar og udstyr.

Indregning af produktionsanlæg og maskiner

Produktionsanlæg og maskiner indregnes på balancen, når de generelle indregningskriterier er opfyldt.

Værdiansættelse af produktionsanlæg og maskiner

Produktionsanlæg og maskiner værdiansættes til kostpris.

Udgifter til prøvekørsler m.v. indgår ikke i aktivets kostpris.

Forpligtelser som påhviler aktivet på anskaffelsestidspunktet eller i takt med at det anvendes, tillægges aktivets kostpris, når forpligtelserne opfylder de generelle indregningskriterier for hensættelser.

Produktionsanlæg eller maskiner, der er sammensat af flere dele, værdiansættes som enkeltbestanddele, når de har væsentlig forskellig levetid. Det kan være enkeltdele af et sammensat aktiv, hvor én eller flere af delene udskiftes med regelmæssige intervaller eller hvor dele af aktivet kræver grundlæggende vedligeholdelse eller istandsættelse med faste flerårige intervaller.

Levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger mv.

Læs mere om levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger under de generelle bogføringsbestemmelser

Kontering

Læs mere om kontering af produktionsanlæg og maskiner i statens kontoplan