Transportmateriel

Læs om reglerne for værdiansættelse og indregning af transportmateriel.

Transportmateriel

Transportmateriel er defineret som institutionens fysiske mobile aktiver til transportformål, der er anskaffet eller internt fremstillet til brug for institutionens fremtidige opgavevaretagelse vedrørende produktion af varer, udførelse af tjenesteydelser eller til administrative formål.

Transportmateriel omfatter bl.a. skibe, fly, lastbiler, varebiler, busser, personbiler, trucks, traktorer, togmateriel, kørekraner mv.

Indregning af transportmateriel

Transportmateriel indregnes på balancen, når de generelle indregningskriterier for anlægsaktiver er opfyldt.

Værdiansættelse af transportmateriel

Transportmateriel værdiansættes til kostpris.

Udgifter til prøvekørsler m.v. indgår ikke i aktivets kostpris.

Forpligtelser som påhviler aktivet på anskaffelsestidspunktet eller i takt med at det anvendes, tillægges aktivets kostpris, når forpligtelserne opfylder de generelle indregningskriterier for hensættelser.

Transportmateriel, der er sammensat af flere dele, værdiansættes som enkeltbestanddele, når de har væsentlig forskellig levetid. Det kan være enkeltdele af et sammensat aktiv, hvor én eller flere af delene udskiftes med regelmæssige intervaller, eller hvor dele af aktivet kræver grundlæggende vedligeholdelse eller istandsættelse med faste flerårige intervaller.

Et eksempel på et transportmateriel, hvor aktivets enkeltdele normalt værdiansættes hver for sig, kan være et skib, hvor skroget, henholdsvis skibsmotor, skibsinteriør og satellitudstyr, har væsentlig forskellig levetid.

Levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger mv.

Læs mere om levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger under de generelle bogføringsbestemmelser

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af transportmateriel i statens kontoplan