Grunde, arealer og bygninger

Læs om reglerne for værdiansættelse og indregning af grunde, arealer og bygninger.

Grunde, arealer og bygninger

Grunde omfatter bebyggede eller ubebyggede grunde, hvor der ikke er forbud mod fremtidig bebyggelse. Omfattet af definitionen er associerede grunde, der er selvstændigt matrikulerede, herunder tilknyttede arealer, marker m.v.

Arealer omfatter ubebyggede grunde, hvor der eksisterer lovhjemmel imod fremtidig bebyggelse, fx naturområder, parker, skove m.v.

Bygninger omfatter SEA-ejendomme, domicilejendomme, indretning af lejede lokaler, almindelige og særlige installationer i bygninger. SEA-ejendomme mv. er ejendomme som ligger under de selvstændige ejendoms- og byggestyrelser og lejes ud til statsinstitutioner.

Domicilejendomme er ejendomme, der ejes af institutionen selv, herunder produktions-, service- og administrationsbygninger (kontorbygninger), samt tilbygninger.

Indretning af lejede lokaler omfatter lokalefaciliteter, hvor institutionen selv har foretaget særlig indretning af de lejede lokaler og afholdt udgiften hertil. Lokaleindretning afholdt af udlejer indregnes ikke på institutionens balance. Indretning af lejede lokaler omfatter udgifter, som relaterer sig til nagelfast indretning, der tilgodeser lejers særlige behov. Har anskaffelsen karakter af inventar eller lignende, som ikke er nagelfast, indregnes udgiften som inventar. Deposita betalt til udlejer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakter mv. klassificeres som et omsætningsaktiv.

Installationer i domicilejendomme deles op i almindelige og særlige installationer. Almindelige installationer defineres som dem bygningen er opført med. I en nybygning vil definitionen normalt omfatte installationer som fx elevatorer, installationer til netværk, tyverisikringsanlæg, særlige energibesparende installationer, handicapindretninger og andre lovmæssige krav til indretning mv.

Særlige installationer omfatter de installationer den oprindelige bygning ikke er opført med. Dette kan dreje sig om særindretninger eller installationer som foretages med henblik på at udføre særlige opgavebestemte aktiviteter i bygningen, herunder fx indretning af laboratorier mv. Fælles for de særlige installationer er, at de regnskabsmæssigt udskilles fra bygningen og værdiansættes særskilt. Ejendomme mv. under opførelse for egen regning klassificeres som igangværende arbejder for egen regning under materielle anlægsaktiver.

Indregning af grunde, arealer og bygninger

Grunde, arealer og bygninger indregnes på balancen, når de generelle indregningskriterier er opfyldt herunder bidrager til institutionens målopfyldelse.

Værdiansættelse af grunde, arealer og bygninger

Grunde, arealer og bygninger værdiansættes til kostpris.

Forpligtelser som påhviler aktivet på anskaffelsestidspunktet eller i takt med at det anvendes, tillægges aktivets kostpris, når forpligtelserne opfylder de generelle indregningskriterier for hensættelser.

Ved køb af ejendomme værdiansættes grunden, bygningen og installationer, som selvstændige aktiver hver for sig.

SEA-ejendomme værdiansættes efter det regelsæt som gælder særligt for disse ejendomme.

Domicilejendomme udskilles i en bygningsværdi og en grundværdi. Herefter udskilles værdien af eventuelle særlige installationer og herefter de almindelige installationer.

Hvis det ikke er muligt at udskille bygningsværdien fra grundværdien ud fra anskaffelsespris, foretages en fordeling ud fra fordelingstallet anført på den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Almindelige installationer adskilles fra bygninger, når der ud fra byggeregnskabet fremgår en opdeling. Ellers udskilles almindelige installationer i bygninger, som 10 % af anskaffelsesprisen (fraregnet særlige installationer).

Særlige installationer udskilles på baggrund af de afholdte udgifter. Særlige installationer omfatter således installationer, som ikke var en normal bygningsbestanddel, da bygningen blev opført, og som institutionen installerer med henblik på at varetage en særlig funktion eller aktivitet i en bygning. Dette kunne f.eks. være et særligt anlæg til regulering af luftfugtighed og temperatur i en museumsbygning.

Eksempel på hvordan grund, bygning og installationer udskilles i forbindelse med fastsættelse af kostpris:

  • Købspris for ejendom 20 mio. kr.
  • heraf grundværdi 5 mio. kr.
  • heraf særlige installationer 1 mio. kr.
  • Kostpris for bygning inklusiv alm. installationer 14 mio. kr.
  • almindelige installationer 10 % 1,4 mio. kr.
  • Kostpris for bygning eksklusiv installationer 12,6 mio. kr.

Levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger mv.

Læs mere om levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger under de generelle bogføringsbestemmelser

Særbestemmelser angående statsfinansierede selvejende institutioner.

For bygninger og grunde anskaffet før 1. januar 2011, og hvor afskrivningsgrundlaget er baseret på den daværende ejendomsvurdering fastholdes dette afskrivningsgrundlag.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af grunde, arealer og bygninger i statens kontoplan