51.1X Grunde og arealer

Kontering af grunde og arealer

Grunde og arealer omfatter bebyggede eller ubebyggede grunde, hvor der ikke eksisterer lovhjemmel imod fremtidig bebyggelse. Eksisterer der forurening på grunden, skal denne dimension medtages i klassifikationen. Desuden omfattes ubebyggede grunde, hvor der eksisterer lovhjemmel imod fremtidig bebyggelse.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

"Grunde og arealer - anskaffelse" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års anskaffelser som tidligere års anskaffelser.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå tilgange registreres i form af debetposteringer.

a) Kontering af tilgang af grunde og arealer. ved køb:

51.12
Grunde og arealer - anskaffelser
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

b) Kontering af tilgang i grunde og arealer ved donation:

Hvis institutionen har fået aktivet helt eller delvist doneret/refunderet af en ekstern part, skal anskaffelsen suppleres med registreringer af donationen i institutionens regnskab som vist herunder. (I de tilfælde, hvor institutionen ikke selv betaler for aktivet, konteres ikke på konto 95.15 og 62.31).

51.12
Grunde og arealer - anskaffelser
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

 

62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
87.30
Donationer - anlæg
D K D K
50     50

Nedskrivning foretages ud fra følgende retningslinjer:

  • anlægsaktiver, der er teknisk forældede eller beskadigede, og hvor anvendelsen i institutionens virksomhed er meget begrænset, og nedskrivningen kan begrundes ud fra en faktisk hændelse.
  • anlægsaktiver, der på baggrund af en officiel beslutning skal skrottes eller udskiftes indenfor en nærmere årrække, det vil sige før normal levetid, nedskrives ikke. I stedet forkortes afskrivningsperioden.

Når en nedskrivning indregnes, er der en række generelle krav, der skal være opfyldt:

  • der skal være tale om et væsentligt værdifald før en nedskrivning foretages.
  • større og væsentlige nedskrivninger skal forelægges og godkendes af Finansudvalget, når de omfattes af gældende forelæggelsesregler.
  • alle nedskrivninger skal kunne dokumenteres med en begrundelse for, hvorfor de er foretaget.

Kontoen er en balancekonto indeholdende de løbende nedskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser. Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af nedskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal nulstille anlægget på balancen.

Ved nedskrivning af grunde og arealer foretages kontering som følger:

51.13
Grunde og arealer - akk. nedskrivninger
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  40 40  

Ved afhændelse af aktivet skal den regnskabsmæssige værdi udgå af balancen, og der skal udarbejdes en opgørelse over eventuel fortjeneste eller tab.

Der sondres i det efterfølgende mellem to former for afhændelse. Disse er henholdsvis:

  1. Salg af et anlægsaktiv
  2. Salg af et anlægsaktiv, der var helt eller delvist doneret til institutionen fra en ekstern part.

Donerer institutionen efter forudgående hjemmel et immaterielt eller materielt anlæg til en ekstern part uden at modtage betaling herfor, skal salget ske til 0 kr. En eventuel bogført værdi tabsføres.

Herudover skal for anlæg under udgiftsbaseret bevillinger foretages supplerende manuelle posteringer.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer i forbindelse med afgang.

Salg af grunde og arealer
Tab/fortjeneste opgøres som forskellen mellem salgspris (reduceret med salgsudgifter) og den regnskabsmæssige værdi på afhændelsestidspunktet og føres over resultatopgørelsen som en del af driften.

Tidligere års ned- og opskrivninger vedr. det afhændede aktiv er foretaget som vist i eksemplerne til kontonummer 51.13, 51.36.

Tab/fortjeneste opgøres som følger: 

To eksempler på salg af anlægsaktiv

Tab

Gevinst

Kostprisen (anskaffelsesprisen)
- Akkumulerede nedskrivninger
+Akkumulerede opskrivninger 

200
-80
10

200
-80
10

=Regnskabsmæssig værdi
- Salgsprisen (reduceret med salgsudgifter)

130
90

130
140

= Tab/fortjeneste (-)

40

-10

Heraf tilbageført opskrivning
Heraf påvirkning af resultatopgørelse

-10
30

-10
-20

Konteringen heraf foregår som illustreret nedenfor.

Trin 1: Tilbageførsel af opskrivning fra særlig egenkapitalkonto

Er der ikke foretaget nogen opskrivning fortsættes til trin 2.

Såfremt der tidligere undtagelsesvis er foretaget en opskrivning på konto 51.16 (udgør 10 i eksemplet), skal der foretages en tilbageførsel heraf. Posteringen nulstiller opskrivningen under aktivets værdi (konto 51.16) og nulstiller samtidig den opskrivning, der var placeret under egenkapitalen (konto 71.11).

Opskrivningen har aldrig været indtægtsført, og tilbageførslen påvirker heller ikke resultatopgørelsen.

51.16
Grunde og arealer - akk. opskrivninger
71.11
Opskrivning - grunde og arealer
D K D K
  10 10  

Trin 2.1: Bogføring af salg med tab

Nedenstående eksempel viser konteringerne ved et salg med tab:

51.13
Grunde og arealer - akk. nedskrivninger
51.14
Grunde og arealer - afhændelse/afgang
D K D K
80     200

 

Likvider22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
D K D K
90   30  

Trin 2.2: Bogføring af salg med gevinst

Hvis anlægget var solgt til 140 i stedet for 90 (jf. det andet eksempel i opstillingen af tab/gevinst ved afhændelse ovenfor) så vil der være en gevinst på 20. De sidste to konteringer vil da skulle foretages som følger:

Likvider21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
140     20

Nulstilling af donationer, herunder tilbageførsel af foretagne donationsafskrivninger

Hvis det solgte anlæg var helt eller delvist doneret til institutionen (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), skal afhændelsen af anlægget suppleres med registreringer, der nulstiller af donationen samt genberegning af tab/gevinst.

I det gennemgående tabseksempel blev der konstateret et tab på 30 ved salget af anlægget.

Dette foreløbige resultat bliver nu forbedret med 50 svarende til den del af den oprindelige donation, der endnu ikke er blevet indtægtsført i resultatopgørelsen. 

Eksempel på salg af anlægsaktiv  
Tilbageførsel af oprindelig donation

 50

= Regnskabsmæssig værdi

 50

Heraf tilbageførsel af tidligere konstateret tab 
Reel gevinst ved salg af anlægget

 30
20

 

87.30
Donationer - anlæg
22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
D K D K
 50     30

 

21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K
  20 

Salg af anlæg på udgiftsbaserede bevillinger

Eksemplerne vedrørende salg af anlæg er baseret på, at anlægget hører til en hovedkonto med omkostningsbaserede bevillinger.

Hvis anlægget hører til en hovedkonto med udgiftsbaserede bevillinger (infrastruktur og nationalejendom), skal institutionen stadig foretage de ovenstående transaktioner i forbindelse med salget af anlægget (og eventuelt tilbageførsel af donationen).

Det omkostningsbaserede tab/gevinst elimineres ved, at der foretages manuelle posteringer, der neutraliserer tab/gevinst i resultatopgørelsen samt indtægtsfører salgsprisen i balancen. Konteringsgangen er beskrevet under konto 52.94.

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi. Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men skal modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages debetposteringer ved registrering af værdiforøgelse, mens der foretages kreditposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal tilbageføre/nulstille de akkumulerede opskrivninger.

51.16
Grunde og arealer - opskrivninger
71.11
Opskrivning - grunde og arealer
D K D K
10     10

Ved ibrugtagning af igangværende arbejder for egen regning under en udgiftsbaseret hovedkonto benyttes konto 51.17 Grunde og arealer – ibrugtagning af igangværende arbejder.

Dette er i modsætning til de omkostningsbaserede hovedkonti, hvor ibrugtagningen konteres på konto 51.12. Imidlertid indgår 51.12 i bevillingsafregningen for de udgiftsbaserede bevillingstyper, og en kontering af ibrugtagningen på denne konto vil påføre hovedkontoen udgiften dobbelt.

Nedenfor ses et konteringseksempel på aktivering af igangværende arbejder for egen regning til grunde og arealer for udgiftsbaserede områder:

51.24
Igangværende arbejder for egen regning - afgang
51.17
Grunde og arealer - ibrugtagning af igangværende arbejder 
D K D K
  200  200   

Nedskrivning af et igangværende arbejde foretages med regnskabskonto 51.17 som modkonto for den del, der vedrører grunde og arealer:

51.23
Igangværende arbejde for egen regning - nedskrivning
51.17
Grunde og arealer - ibrugtagning af igangværende arbejder 
D K D K
 70      70

 Ved ibrugtagning af igangværende arbejder mellem udgiftsbaserede hovedkonti er processen:

 Afgivende hovedkonto

51.24
Igangværende arbejder for egen regning - afgang
71.11
Værdiregulering grunde og arealer
D K D K
  200 200  

Modtagende hovedkonto

51.17
Grunde og arealer - ibrugtagning af igangværende arbejder
71.11
Værdiregulering grunde og arealer
D K D K
200     200