51.2X Igangværende arbejder for egen regning

Kontering af igangværende arbejder for egen regning

Her konteres uafsluttede projekter, der udføres for egen regning. Institutionen udfører selv arbejdet og har, når aktivet er færdiggjort, det endelige ejerskab og nytte værdien af aktivet.

Interne ressourcer registreres og indregnes med det tidsforbrug, der er registreret i tidsregistreringssystemet. For indregning af et givent projekt skal projektet kunne dokumenteres pålideligt og være væsentligt for opgavevaretagelsen.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

"Igangværende arbejder for egen regning- anskaffelse" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års påbegyndte arbejder som tidligere års uafsluttede arbejder. På kontoen opgøres således den samlede masse af igangværende arbejde til kostpris.

Interne produktionsomkostninger er obligatoriske at indregne, såfremt de samlede produktionsomkostninger til anskaffelses og udvikling er 15 mio. kr. eller derover.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå tilgange registreres i form af debetposteringer.

Mens arbejdet er i gang, optages omkostningerne til arbejdet som en tilgang på igangværende arbejder. Dette illustreres af nedenstående konteringseksempel.

Kontering af tilgang i igangværende arbejder:

51.22
Igangværende arbejder for egen regning - tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

 

Nedskrivning foretages ud fra følgende retningslinjer:

  • anlægsaktiver, der er teknisk forældede eller beskadigede, og hvor anvendelsen i institutionens virksomhed er meget begrænset, og nedskrivningen kan begrundes ud fra en faktisk hændelse.

Når en nedskrivning indregnes er der en række generelle krav, der skal være opfyldt:

  • der skal være tale om et væsentligt værdifald før en nedskrivning foretages.
  • større og væsentlige nedskrivninger skal forelægges og godkendes af Finansudvalget, når de omfattes af gældende forelæggelsesregler.
  • alle nedskrivninger skal kunne dokumenteres med en begrundelse for, hvorfor de er foretaget.

Generelt gør det sig gældende at:

  • Anlægsaktiver under opførelse nedskrives, når udviklingsomkostninger som indgår i aktivets kostpris anses som spildte, relaterer sig til ineffektivitet eller er indledende driftstab. Udgifterne medregnes således ikke i kostprisen. Nedskrivningskravet omfatter alle anlægsaktiver under opførelse, herunder bygge og IT projekter, som er i en udviklingsfase.

Kontoen er en balancekonto indeholdende de løbende nedskrivninger, det vil sige aktivets værdiforringelser. Der foretages kreditposteringer på kontoen ved den løbende registrering af nedskrivningerne, mens der foretages debetposteringer i de tilfælde, hvor institutionen skal nulstille anlægget på balancen.

Ved nedskrivning af igangværende arbejder for egen regning foretages kontering som følger:

51.23
Igangværende arbejder for egen regning - akk. nedskrivninger
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  40 40  

Ved afgang af igangværende arbejde for egen regning skal sondres mellem tre forhold:

  • Aktivering af projektet (overgang fra igangværende arbejder for egen regning til øvrige materielle anlægsgrupper)
  • Salg af et anlægsaktiv til ekstern part
  • Salg af et anlægsaktiv til ekstern part, hvor anlægget er helt eller delvist doneret til institutionen

Herudover skal for anlæg under udgiftsbaseret bevillinger foretages supplerende manuelle posteringer.

A) Færdiggørelse af igangværende arbejder for egen regning:

Ved færdiggørelse af igangværende arbejde for egen regning foretages en overføring af aktivet fra "Igangværende arbejder for egen regning - afgang" til ”relevant anlægsanskaffelseskonto 51.x2”. Forinden denne overførsel justeres for eventuelle nedskrivninger.

Afgangen fra "Igangværende arbejder for egen regning - afgang" til "”relevant anlægsanskaffelseskonto 51.x2” skal ske til bogført værdi, det vil sige uden gevinst eller tab.

Nedenstående eksempel viser registreringsforløbet for et Igangværende arbejder for egen regning med afsluttende aktivering.

Den løbende registrering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse:

51.22
Igangværende arbejder for egen regning - tilgang
95.15
Kreditorsamlekonto
D K D K
200     200

Eventuelle nedskrivninger i udviklingsperioden:

51.23
Igangværende arbejder for egen regning - nedskrivning
20.50
Nedskrivning alle aktiver
D K D K
  70 70  

Aktivering af igangværende arbejder for egen regning til et færdiggjort anlægsaktiv:

51.24
Igangværende arbejder for egen regning - afgang
51.x2
Korrekt anlægstype - anskaffelse*
D K D K
  200 130  

 *For udgiftsbaserede områder skal aktiveringen konteres på 51.x7 xxx- ibrugtagning af igangværende arbejder (kun for udgiftsbaserede områder).  

51.23
Igangværende arbejder for egen regning - nedskrivning
D K
70  

B) Afgang af igangværende arbejder for egen regning til en ekstern part:

Ved salg til ekstern part kan opstå et tab eller en gevinst, der opgøres som forskellen mellem salgspris (reduceret med salgsudgifter) og den regnskabsmæssige værdi på afhændelsestidspunktet. Tab eller gevinst føres over resultatopgørelsen som en del af driften.

Ved salget skal udelukkende tages højde for eventuelle nedskrivninger, da afskrivninger ikke forekommer.

I forlængelse af forrige eksempler vises to registreringsforløb ved henholdsvis tab eller gevinst:

To eksempler på salg af anlægsaktiv

Tab

Gevinst

 Kostprisen (anskaffelsesprisen)
- Akkumulerede nedskrivninger

200
-70

200
-70

=Regnskabsmæssig værdi
- Salgsprisen (reduceret med salgsudgifter)

130
90

130
140

= Tab/gevinst (-)

40

-10

Heraf påvirkning af resultatopgørelse

40

-10

Konteringen heraf foregår som illustreret nedenfor.

Bogføring af salg med tab:

51.23
Igangværende arbejder for egen regning - nedskrivning
51.24
Igangværende arbejder for egen regning - afgang
D K D K
70     200

 

Likvider22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
D K D K
90   40  

Bogføring af salg med gevinst:

Hvis anlægget var solgt til 140 i stedet for 90 (jf. det andet eksempel i opstillingen af tab/gevinst ved afhændelse ovenfor), vil der være en gevinst på 10.

De sidste to konteringer er da som følger:

Likvider21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
140     10

C) Afgang af doneret igangværende arbejder for egen regning ved salg til en ekstern part:

Hvis det solgte anlæg var helt eller delvist doneret til institutionen (fx at 50 ud af anskaffelsessummen på 200 er doneret), skal afhændelsen af anlægget suppleres med registreringer, der nulstiller af donationen samt genberegning af tab/gevinst.

Med udgangspunkt i et anlæg med en delvis donation på 50 udbygges eksemplet, hvor der blev konstateret et tab på 40.

Dette foreløbige resultat bliver nu forbedret med 50 svarende til den oprindelige donation.

 

Eksempel på salg af anlægsaktiv

 

Tilbageførsel af oprindelig donation
Tilbageførsel af hidtil foretagne donationsafskrivninger 

50
0

=Regnskabsmæssig værdi

50

Heraf tilbageførsel af tidligere konstateret tab

40

Reel gevinst ved salg af anlægget

10

 

87.44
Donationsafskrivning/tilbageførsel
87.30
Donationer - anlæg
D K D K
   -  50  

 

22.90
Tab ved afhændelse af anlæg
21.90
Gevinst ved afhændelse af anlæg
D K D K
  40    10

Salg af anlæg på udgiftsbaserede bevillinger

Eksemplerne (b og c) vedrørende salg af anlæg er baseret på, at anlægget hører til en hovedkonto med omkostningsbaserede bevillinger.

Hvis anlægget hører til en hovedkonto med udgiftsbaserede bevillinger (infrastruktur og nationalejendom), skal institutionen stadig foretage de ovenstående transaktioner i forbindelse med salget af anlægget (og eventuelt tilbageførsel af donationen).

Det omkostningsbaserede tab/gevinst elimineres ved, at der foretages manuelle posteringer, der neutraliserer tab/gevinst i resultatopgørelsen samt indtægtsfører salgsprisen i balancen. Konteringsgangen er beskrevet under konto 52.94.

Kontoen, som er en balancekonto, anvendes til registrering af lagervarer forbrugt til igangværende arbejder for egen regning. Modposten er konto 60.34 Varebeholdning afgang.

Kontering på kontoen har ingen bevillingseffekt i det udgiftsbaserede regnskab, idet bevillingseffekten er registreret på konto 6032 Varebeholdning – tilgang på tidspunktet for indkøb af lagervarerne.

Kontering af igangværende arbejder - tilgang af lagervarer inden for samme udgiftsbaserede hovedkonto:

51.27
Igangværende arbejder - tilgang af lagervarer
60.34
Varebeholdning - afgang
D K D K
200     200

Kontoen anvendes til at neutralisere oparbejdet saldo på konto 51.2X, hvor anlægget er nationalejendom.

Nationalejendom må kun belaste statsregnskabet med udgifter og indtægter, men ikke med nogen form for saldo i statens balance, hvorfor et anlægs balanceposter skal neutraliseres, når det er knyttet til nationalejendom.

Modpost til neutraliseringen er konto 7211 Reserveret egenkapital.