59 Værdipapirer, afgange

Kontering af værdipapirer, afgange

Blandt værdipapirer klassificeres investeringer i obligationer, pantebreve mv.

Følgende værdipapirer registreres på standardkonto 59:

  • Børsnoterede indeksobligationer
  • Andre børsnoterede obligationer
  • Ikke-børsnoterede obligationer
  • Pantebreve
  • Andre værdipapirer
  • Aktier, andelsbreve o.l.
  • Kapitalindskud

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må anskaffelse og salg af værdipapirer adskilles på to forskellige standardkonti (58 og 59).

Der anvendes en separat standardkonto til at vise afgangen, da den budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene. Efter det udgiftsbaserede princip betragtes hele salgssummen for et værdipapir som en indtægt (staten modtager likvider midler). Omvendt betragtes en tilgang ved køb af nye værdipapirer som en udgift.

En eventuel forskel mellem den nominelle værdi af værdipapiret og salgssummen ved afhændelsen, registreres under konto 25.92 ”Værdiforskelle – solgte værdipapirer”.

Se beskrivelsen af kontiene nedenfor:

Kontoen omfatter afhændelse af almene boligobligationer. Tilgang konteres på konto 58.11 Almene boligobligationer - tilgang

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved afgange, det vil sige, når staten sælger eller overdrager almene boligobligationer.

Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

Kontoen omfatter afhændelse af værdipapirer såsom børsnoterede obligationer samt pantebreve. Tilgang konteres på konto 58.12 Obligationer alle - tilgang.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved afgange, det vil sige, når staten sælger eller overdrager obligationer.

Kontoen omfatter afhændelse af aktier og andelsbreve. Tilgang konteres på konto 58.13 Aktier og andelsbreve og lignende - tilgang.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved afgange, det vil sige, når staten sælger eller overdrager aktier og andelsbreve.

Kontoen omfatter afhændelse af kapitalindskud. Tilgang konteres på konto 58.14 Kapitalindskud - tilgang.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved afgange, det vil sige, når staten sælger eller overdrager kapitalindskud.

Kontoen kan kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på §41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.