55 Statslige udlån, afgange

Kontering af statslige udlån, afgange

Til udlån og andre tilgodehavender hører statslige udlånsordninger, hvor institutionen bærer den økonomiske risiko ved engagementerne. Administrationen kan dog være henlagt til en anden myndighed.

Der anvendes en separat standardkonto til at vise afgangen, fordi den budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene, og efter det udgiftsbaserede princip er modtagne afdrag på udlån en indtægt (staten modtager likvider midler). Omvendt er en tilgang ved udbetaling af nye udlån en udgift.

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må låneoptagelse og afdrag på den indenlandske statsgæld adskilles på to forskellige standardkonti (54 og 55).

En eventuel forskel mellem den bogførte værdi af udlånet og den værdi det afdrages med, registreres under konto 25.91 "Værdiforskelle - indbetalt afdrag".

Afgang, det vil sige modtagne afdrag på følgende udlånstyper, registreres under standardkonto 55 "Statslige udlån, afgange":

  • Udlån med pant i fast ejendom. Der er tale om udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt renteafdragsforpligtelser, og som er sikret ved pantebreve med staten som oprindelig kreditor.
  • Udlån uden pant i fast ejendom. Der er tale om andre udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt rente og afdragsforpligtelser.
  • Rente- og afdragsfri udlån. Der er tale om ydelser, der reelt er tilskud, men hvor der formelt er forbehold om tilbagebetaling.
  • Andre udlån. Der er tale om udlån, hvor betaling af renter og afdrag afhænger af debitors fremtidige driftsresultat (kapitalindskudslignende udlån).

Se beskrivelsen af kontiene nedenfor:

På "Udlån - afgange" registreres afgange på udlånssiden.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer, når staten modtager afdrag fra låntager.

Tilgang på lån konteres under standardkonto 54.

Kontoen anvendes til bogføring af nedskrivning på debitorer vedrørende studielån, herunder udlån, der er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden. De bogførte nedskrivninger kan aflæses af kreditsaldoen på kontoen.

Ved opgørelsen af den samlede debetsaldo på 54.17 minus den samlede kreditsaldo på 55.13, kan man aflæse den reelle værdi(kursværdien) af de overdragne fordringer vedrørende studielån til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Kontoen anvendes til en periodisk registrering af afgangsførte restante studielån.

Den løbende registrering af afgange på udlån bogføres på ”konto 55.12 Udlån afgang”. Registreringen på konto 55.14 er derfor en periodisk registrering, hvor de periodiske afgange af restante udlån bogføres.

Bogføringen på kontoen udgør således en delmængde af den registreringer, der allerede er foretaget på konto 55.12.

Alle registreringer på konto 55.14 modkonteres på konto 55.19.

Kontoen må kun anvendes af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.
 
På kontoen registreres afgange (afdrag) af indekserede værdier for indekseret genudlån.

Kontoen anvendes som modkonto til registreringer på konto 55.14.

Kontoen kan kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på §41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.